Upozornění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří již úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti a dosud nepožádali o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

     Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník upozorňuje všechny žadatele o řidičská oprávnění, kteří absolvovali výuku a výcvik v autoškole, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a dosud nepožádali místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (jeho registr řidičů) o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Novela zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinná ode dne 19.1. 2013 totiž nově omezuje platnost dokladu o odborné způsobilosti (záznam o úspěšné zkoušce, pořízený zkušebním komisařem v den jejího ukončení) pro účely podání žádosti o udělení řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců. Bude-li tedy ode dne 19.1. 2013 žadatelem podána místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění, která bude doložena záznamem o odborné způsobilosti (záznamem o úspěšném složení zkoušky), starším 6 měsíců, bude žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta.