Aktuálně - pro podnikatele

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zák.č. 39/2020 Sb. - Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Tímto zákonem se zavádí nová vázaná živnost "Realitní zprostředkování".

Povinnosti podnikatele vyplývající z přechodných ustanovení:

Povinnost vyřídit si nové živnostenské oprávnění pro "Realitní zprostředkování"

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.

Povinnost zajistit výkon realitního zprostředkování odborně způsobilými osobami

Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování.

Povinnost pojistit činnost realitního zprostředkovatele

Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného zákona poskytoval realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedené v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínku podle § 7 odst. 1 a 2  zákona o realitním zprostředkování nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jan Zavadil, vedoucí odboru