Závazná stanoviska (ochrana ovzduší)

Dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí) závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Dle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.

V přiloženém souboru naleznete seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska je umístěn na těchto webových stránkách v sekci Formuláře

Ke stažení