Změna ve zdravotních prohlídkách držitelů řidičských oprávnění

     Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník tímto z důvodu četných dotazů řidičů opakovaně upozorňuje držitele řidičských oprávnění, že s účinností ode dne 1.7. 2013 došlo ke změně zákona o silničním provozu mimo jiné ve lhůtách, ve kterých jsou řidiči povinni se podrobit pravidelným lékařským prohlídkám z důvodu dosažení určité věkové hranice.

Nově je držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1 § 87 citovaného zákona o silničním provozu, povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

     Zjednodušeně lze tedy říci, že se věková hranice 1. lékařské prohlídky běžného řidiče posouvá z původních 60 let na 65 let ! S tímto posunem se pojí i povinnost řidičů motorových vozidel mít pří řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti a na výzvu policisty nebo vojenského policisty tento doklad předložit ke kontrole. Tato povinnost se týká ode dne 1.7. 2013 pouze řidičů, kteří dosáhli věku nejméně 65 let !!!

Další ustanovení zákona, týkající se zdravotní způsobilosti vybraných skupin řidičů motorových vozidel, zůstala touto novelou nedotčena.