Změny v činnosti registru silničních vozidel ode dne 1.1. 2015

Upozorňujeme na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně mění způsob vedení registru vozidel a dotknou se většiny majitelů vozidel. Dne 1.1.2015 totiž nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. a další související zákony.

            Některé důležité změny zákona č. 56/2001 Sb.:

 • místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že i „kompletní“ převod vozidla na nového provozovatele proběhne na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má sídlo nebo bydliště původní provozovatel;
 • místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy i v těch případech, kdy dojde k přechodu vlastnických práv (to znamená v případech, kde nejde o vůli dvou stran, např. dědictví, dražba exekutora, apod.); žádost o změnu vlastníka a provozovatele bude tedy podána u úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště či sídla posledního v registru zapsaného provozovatele vozidla (např. u dědictví tedy dle místa posledního bydliště zemřelého)
 • při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit, změna registrační značky bude provedena pouze za značku, která byla ztracena, odcizena, poškozena či zničena;
 • registrační značky na přání a třetí tabulka na nosič kol se budou vydávat až od 1.1.2016;
 • při zápisu nového vlastníka nebo provozovatele vozidla bude nutná v případě nepřítomnosti některého z účastníků této změny plná moc podepsaná úředně ověřeným podpisem;
 • tzv. „polopřevody“ vozidel (odhlášky) již nebudou prováděny, zápis nového vlastníka bude probíhat v jednom řízení do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva (např. zakoupení vozidla), přitom musí být mimo jiné vždy přiložen protokol o evidenční kontrole, který ke dni podání žádosti nebude starší než 14 dnů;
 • protokol o evidenční kontrole ne starší než 14 dnů bude nutné nově předkládat při každé změně jak vlastníka, tak provozovatele vozidla (dosud jen při změně provozovatele), tedy například i při ukončení leasingu;
 • 1. zápis vozidla do registru a každá změna jak vlastníka, tak provozovatele vozidla budou zpoplatněny správním poplatkem ve výši 800,- Kč (je-li vlastník současně i provozovatelem, poplatky se nesčítají, hradí se pouze 800,- Kč);
 • změní se terminologie, dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) bude nově označen jako vyřazení vozidla z provozu, trvalé vyřazení z registru silničních vozidel pak bude zánikem vozidla;
 • u vozidel, která budou k 31.12.2014 v tzv. „polopřevodu“ na nového vlastníka, bude povinnost „doregistrovat“ vozidlo nejpozději do 30.6.2015, v případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné jej již nikdy provozovat; 
 • bude-li trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích měsíců (dosavadní tzv. „depozit“), bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, bude se to týkat i vlastníků vozidel vyřazených z provozu k 1.1.2015 dobu kratší, než 18 měsíců (od 1.7.2013 do 31.12.2014), u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne 1.1.2016; 
 • u majitelů vozidel dočasně vyřazených z registru k 1.1.2015 více jak 18 měsíců (tzn. před 1.7.2013) bude povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti se bude vozidlo k 1.1. 2016 považovat za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné jej již nikdy provozovat;
 • zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních deliktů za nesplnění povinností uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb.