Správní poplatky - uzavření manželství

Správní poplatky - uzavření manželství (dle položky 12 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3 000 Kč


b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2 000 Kč


c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000 Kč


d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
v cizině nebo s cizincem

500 Kč

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze
snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmen c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li
se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce
zdravotně postižené.