Zápis dětí do 1. třídy ZŠ (odklad, individuální vzdělávání)

Základní vzdělávání


Přijetí k základnímu vzdělávání:
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než „spádovou školu". O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Ve městě je základní škola na třech pracovištích – spádovým obvodem je celé území města. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v období od 1. do 30 dubna daného kalendářního roku. Ředitel je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve městě Jeseníku.
Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Zákonný zástupce dítěte je oprávněn v této věci jednat – navštívit s dítětem školské poradenské pracoviště - pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen „PPP“) nebo speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) a odborného lékaře. Na základě doporučení lékaře a poradenského pracoviště požádejte ředitele školy o odklad.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Jeseník je: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, Telefon: 584 411 829, 724 131 963 e-mail: ppp@ppp-jesenik.cz www.ppp-jesenik.cz
Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte řediteli školy, ve které je dítě k plnění povinné školní docházky zapsáno, nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit školní docházku. Požádat o odklad povinné školní docházky je možné již při zápisu do základní školy.
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Postupuje se dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky v průběh prvního pololetí projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce. Zákonný zástupce podá písemnou žádost řediteli školy, který o udělení dodatečného odkladu rozhoduje. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.


Individuální vzdělávání
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu
žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany
zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užíványg) další skutečnosti, které
mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
h) vyjádření školského poradenského zařízení.
Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud:
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky
materiální a ochrany zdraví žáka,
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a
jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.


Na nejčastější dotazy k povinnému základnímu vzdělávání odpovídá MŠMT ČR – více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/caste-dotazy-k-plneni-povinne-skolni-dochazky-a-zakladnimu


Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, školského zařízení
Na rozhodování ředitele školy, školského zařízení se vztahuje v oblasti státní správy správní řád a zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, nestanoví jinak. Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení, a to prostřednictvím školy nebo školského zařízení, které napadené rozhodnutí vydalo.
Úplata za vzdělávání a školské služby
Výši úplaty za vzdělávání, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školské služby stanoví ředitel mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času.


Řešení životních situací a nejčastější dotazy k otázkám z oblasti školství naleznete na https://www.portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum
Další užitečné informace naleznete i na www stránkách olomouckého kraje - http://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html