Zápis dětí do MŠ (individuální vzdělávání, povinná docházka)

Předškolní vzdělávání


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Spádové obvody městských mateřských škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou se stanoví obvody mateřských škol zřízených městem Jeseník, více viz https://www.jesenik.org/cz/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/k4126-obecne-zavazne-vyhlasky/140-obecne-zavazna-vyhlaska-3-2016.html .


Přijímání dětí do MŠ
Kompetence rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je svěřena ředitelce mateřské školy (i v případě, kdy počet přihlášených dětí přesáhne počet, které lze přijmout). Přednostně se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to bezúplatně.
Ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, a to v období od 2. do 16. května daného kalendářního roku. Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na daný školní rok.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.


Individuální vzdělávání


Dítě, které má vzdělávat individuálně – zákonný zástupce tuto okolnost oznámí ředitelce. Oznámení obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte; uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno; důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Na nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání odpovídá MŠMT ČR – více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k


Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, školského zařízení
Na rozhodování ředitele školy, školského zařízení se vztahuje v oblasti státní správy správní řád a zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, nestanoví jinak. Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení, a to prostřednictvím školy nebo školského zařízení, které napadené rozhodnutí vydalo.
Úplata za vzdělávání a školské služby
Výši úplaty za vzdělávání, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školské služby stanoví ředitel mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času.
Řešení životních situací a nejčastější dotazy k otázkám z oblasti školství naleznete na https://www.portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum
Další užitečné informace naleznete i na www stránkách olomouckého kraje - http://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-a-mladez-cl-18.html