Registr silničních vozidel

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL 

Právní rámec činnosti registru vozidel

  • - zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
  • - vyhl. MDaS ČR č. 343/2014 Sb.,  o registraci vozidel v platném znění
  • - vyhl. MDaS ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.


Ve výše uvedených předpisech lze nalézt veškeré informace, týkající se registru silničních vozidel a podávání žádostí v něm (postupy, vzory žádostí, vzory dokladů...).

Související předpisy:

  • - vyhl. MDaS ČR 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel v platném znění
  • - vyhl. č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
  • - zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Zpravidla se zápis změny údajů v registru vozidel vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů. U zvláště složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Registrace vozidla dovezeného z členského státu EU se vyřizuje v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů.

 
S ohledem na složitost a obsáhlost některých úkonů, prováděných v souvislosti s vyřízením žádosti v registru silničních vozidel je vhodné žádost podat nejméně 30 minut před ukončením úřední doby ! 

Důležité informace vlastníkům a provozovatelům silničních motorových, přípojných a zvláštních vozidel
 
 
Co je silniční vozidlo?

a)    motocykl
b)    osobní automobil
c)    autobus
d)    nákladní automobil
e)    speciální vozidlo
f)    přípojné vozidlo
g)    ostatní silniční vozidlo

Co je zvláštní vozidlo?

a)    zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo
b)    pracovní stroj samojízdný
c)    pracovní stroj přípojný
d)    nemotorový pracovní stroj nebo nemotorové vozidlo, tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou
e)    vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka nepřesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg

 Za zvláštní vozidlo je též považován mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor

Základní podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

a)    silniční vozidlo - lze provozovat takové, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

b)    zvláštní vozidlo - lze provozovat takové, které svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá technickým požadavkům, stanoveným vyhl. MDaS ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a má schválenou technickou způsobilost k provozu podle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

Co musí být registrováno v registru silničních vozidel

-    všechna silniční vozidla (výjimku tvoří dvoukolové mopedy, jejichž technická způsobilost k provozu byla schválena do 30.6. 2001 /ty však lze rovněž registrovat na výslovnou žádost vlastníka vozidla/ a motokola)

-    zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla

-    pracovní stroje samojízdné (výjimku tvoří ty, které byly uvedeny do provozu do 30.6. 2001 / ty však lze rovněž registrovat na výslovnou žádost vlastníka vozidla/ )

Která vozidla podléhají pravidelným technickým prohlídkám

-    všechna silniční vozidla (výjimku tvoří motokola, dvoukolové mopedy vybavené šlapadly a dvoukolové mopedy, jejichž technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena do 30.6. 2001)

-    zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla

Co je historické nebo sportovně historické vozidlo

a)    Historické vozidlo - je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. 

b)    Sportovní vozidlo - je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán prùkaz sportovního vozidla.

 Seznam předsedů Krajských testačních komisí pro historická vozidla


  

 Co je „evidenční kontrola"
 
-        kontrola silničního vozidla, prováděná zkušební stanicí (dříve STK), spočívající v porovnání údajů, uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla (dříve OTP)

Formuláře žádostí pro registr vozidel  

Si vyzvednete před samotným podáním žádosti na registru silničních vozidel MěU Jeseník, kde též najdete vzory pro jejich vyplnění. V případě nejasností se můžete obrátit na některého z úředníků registru vozidel, případně žádost doplnit při jejím samotném podání. Formuláře v elektronické podobě jsou k dispozici též na adrese: http://www.jesenik.org/formulare/r10525-oddeleni-dopravne-spravnich-agend/44587-registr-silnicnich-vozidel-do-31-12-2014.html