PROGRAM RIS3 OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015

27.07.2015
PROGRAM RIS3 OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015

Program, který schválila Rada Olomouckého kraje, je směrován podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím v Olomouckém kraji.

Dotační podpora programu je koncipována do tří oblastí, první z nich jsou Inovační vouchery Olomouckého kraje zaměřené na podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů se sídlem v Olomouckém kraji, v rámci kterých mohou žadatelé obdržet dotaci ve výši až 100 000 Kč / 120 000 Kč na 1 inovační voucher, finanční spoluúčast podnikatelského subjektu je v této oblasti podpory nastavena na 40 % resp. 50 % dle sídla výzkumné organizace, se kterou naváže podnikatelský subjekt spolupráci.

Druhou oblastí podpory jsou Studentské inovace ve firmách v Olomouckém kraji, které jsou zaměřeny na podporu zaměstnání nadaných vysokoškolských studentů ve firmách v Olomouckém kraji k vyřešení drobných inovačních projektů na dobu 6 – 12 měsíců a zahrnují dotaci na mzdu studenta a současně finanční částku na spolupráci podnikatelského subjektu a vysoké školy, v rámci které student VŠ absolvuje své studium. Výše dotace poskytnutá žadateli je v této oblasti podpory max. 140 000 Kč při finanční spoluúčasti podnikatelského subjektu ve výši 50 %.

Třetí oblast podpory Prázdninové dílny – příměstské tábory je zaměřen na podporu účastníků (žáků I. a II. stupně ZŠ) příměstských táborů v Olomouckém kraji, které jsou orientovány na osvojení si řemeslných a technických dovedností. Výše dotace pro žadatele (provozovatelé příměstských táborů) v rámci této oblasti podpory je max. 800 Kč na 1 účastníka tábora.

Oprávněnými žadateli v rámci oblastí podpory č. 1 a č. 2 jsou všechny právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v Olomouckém kraji, jejichž odvětvové vymezení je v souladu s Národní RIS3 a Regionální přílohou RIS3 Olomouckého kraje. Žadateli v rámci oblasti podpory č. 3 mohou být nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace se zaměřením na vzdělávání a sportovní, zábavní a rekreační činnost.