CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

17.02.2021
CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. informují, co je zodpovědností každého, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace. Do kanalizace totiž nepatří zbytky potravin, tuky a oleje, léky, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky a mnoho dalšího. Vyhozením těchto předmětů do odpadu se ztěžuje zajištění bezpečného provozování veřejné kanalizace. Více v článku...

Ohroženy jsou zejména drahé technologie na čistírně odpadních vod v České Vsi. Může dojít nejen ke zhoršení kvality čistícího procesu, ale i k nevratnému poškození strojního vybavení čistírny.

Nebezpečné odpady (oleje, léky, chemikálie) mohou zhoršit jakost povrchových nebo podzemních vod, což v konečném důsledu ovlivňuje nás všechny. „Každý občan Jesenicka má pro zodpovědné chování vytvořeny velmi dobré podmínky, kdy např. léky jde odevzdat v lékárně, olej vhodit do sběrné nádoby, vlhčené ubrousky do komunálního odpadu, barvy a ředidla donést do sběrného dvora,“ uvedl Robert Černý, technický ředitel VAK Jesenicka.