ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

26.04.2021
ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Poskytnutí finančního daru na vydání designové encyklopedie Jeseníků. Vyčlenění finančních prostředků na investiční akce města. Pokračování realizace projektu Dostupného družstevního bydlení. Určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace města a mnoho dalšího schválili zastupitelé…

Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru ve výši 46 000 Kč na vydání designové encyklopedie Jeseníků s pracovním názvem „Čti Jeseníky“. Autorem je Lukáš Abt, tvůrce publikace Atlas jesenických pramenů.

Vyčlenění finančních prostředků na investiční akce města. Příkladem mohou být finanční prostředky na provedení zastavovací studie ulice Kalvodova (spodní část bývalé lesní školky). Zastavovací (územní) studie podrobněji prověří možné využití plochy určené pro bydlení. Bude řešit rozparcelování pozemků, umístění veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury. Dále se jednalo o prostředky na realizaci chodníku od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd), což je jedna z dvanácti prioritních investičních akcí. Vybudování trafostanice a vysokého napětí pro Multifunkční hřiště s ledovou plochou na ulici Dukelská. Obnovu náměstí Hrdinů skrze venkovní mobiliář a malované hry atd.

Zastupitelstvo města Jeseník souhlasí s pokračováním realizace projektu Dostupného družstevního bydlení v Jeseníku. Cílem města je zajistit dostupné bydlení pro své občany. Nabídka bydlení je zcela zásadní proto, aby bylo naše město atraktivní pro život. Důležitost bydlení potvrzují i výstupy z dotazníkového šetření MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s

Členové zastupitelstva určili zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města Jeseník. Určený zastupitelem se stal Miroslav Partyka. Určený zastupitel bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu zejména při těchto úkonech: zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu, vypracování pokynů pro zpracování druhé změny územního plánu, který bude spolupracovat při výběru zpracovatele návrhu změny územního plánu apod. Připravovaná změna územního plánu rozšíří plochy pro výstavbu rodinných domů.