STARTUJE TÝDEN HOUSING FIRST

14.06.2021
STARTUJE TÝDEN HOUSING FIRST

Od 14. do 18. června probíhá týden Housing First neboli bydlení především. Jedná se projekt určený lidem žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, nacházejícím se v krizové situaci nebo pro lidi bez domova. V projektu je město Jeseník partnerem a zapůjčuje do něj dva byty. Cílem je pomoci lidem udržet si, při dodržování všech smluvních podmínek, stabilní bydlení a tím zlepšit jejich zdraví, šanci najít si práci apod. Realizátorem je pak Boétheia - společenství křesťanské pomoci. Rozhovor s ředitelem organizace Kamilem Archelem v článku…

Původní nápad na projekt pochází z Brna, následně se do něj zapojila i další města. Praxe ukazuje, že většina nájemníků si bydlení udržela a mnoho lidí se tak díky Housing First dokáže z tíživé životní situace vymanit.

Proč organizace vstoupila do projektu a chce realizovat Housing First?

Boétheia poskytuje sociální služby lidem bez domova. Konkrétně Azylový dům pro muže a ženy, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Noclehárna pro muže, Noclehárna pro ženy a Nízkoprahové denní centrum. Naše rozhodnutí o vstupu do výzvy vyplývá z charakteru služeb, které poskytujeme. Taktéž nás zaujala možnost získání bydlení pro alespoň malou část osob bez domova v Jeseníku s doprovodnou podporou v rámci projektu a motivem bylo i ověření přístupu a principů Housing First v praxi jako nezásluhového systému v přístupu k bydlení, s předpokladem, že bytová nouze je příčinou nikoli vedlejším efektem nestabilní situace osob z cílové skupiny v mnoha dalších oblastech.

Existuje nějaký příklad ze zahraničí nebo z ČR, který Vás inspiruje?

Jedním z nich je napčíklad projekt Rapid Re-Housing z Brna na kterém se podílela organizace IQ Roma servis.  Inspirací byla rovněž naše účast na stáži v Brně zaměřené na metodu Housing First a absolvování kurzu Podzimní školy Housing First ve Slavonicích.

Jaký je cíl projektu (včetně cílové skupiny)?

Cílem je zavedení konceptu Housing First, tj. metody ukončování bezdomovectví, včetně ověření jeho principů v praxi, a rozvoje návazných služeb pro síť zabydlování. Primárním cílem projektu je ověření možné eliminace bezdomovectví tímto způsobem, zajištění standardního bydlení osobám zapojených do projektu a jeho následné udržení. To vše za pomoci asertivních metod sociální práce. Zajištění standardního bydlení pro pět domácností složených z osob doposud využívajících substandardního bydlení v azylovém domě, ubytovnách nebo v nevhodných či přeplněných domech i osob zcela „na ulici“. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím inovativního nástroje systému zabydlení osob, který bude v rámci projektu pilotně ověřen a jehož dopady budou v průběhu jeho realizace hodnoceny. Nedílnou součástí tohoto cíle jsou pozitivní dopady získání standardního bydlení, kdy přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení, dokáže nastartovat celou řadu kladných změn v životě zapojených osob (např. zlepšení zdravotního stavu, snahu o vyšší sebeuplatnění, motivace ke vzdělávání dětí anebo posilování sociálních vazeb).

Jaká jsou očekávání?

Očekáváme, že realizací projektu budou dotčeny změny na více úrovních, a to: Stabilizace životní situace konkrétních osob; Model spolupráce institucí a služeb a Model řešení bytové nouze na Jesenicku. Doba realizace projektu je pak od 1.7.2020 do 30.6. 2022.

Jaké jsou konkrétní problémy v místě realizace vztahující se k sociálnímu bydlení?

Nedostupnost bytového fondu obce pro chudobou ohrožené domácnosti. Zejména v nastavení pravidel pro získání obecního bydlení a zadluženost domácností na nájemném či energiích jsou mnohdy výraznými bariérami pro získání obecních bytů. Postoje k dluhům ze strany obce i osob vytváří strategii dlouhodobého neřešení a následně tvrdých postihů s dlouhodobými důsledky pro jedince i rodiny.

Dále předsudky soukromých pronajímatelů či realitních makléřů vůči osobám bez domova. Stigmatizace Romů, pro něž je násobně obtížné získat nájemní bydlení, což je obecný jev netýkající se jen města Jeseník. A všeobecné obtíže, týkající se plateb za zprostředkování realitním kancelářím, kauce a jejich výše, jež přispívají k nedostupnosti bydlení pro osoby bez domova.

Jaké je složení týmu projektu? Spolupracujete s dalšími aktéry?

Členy týmu jsou koordinátor projektu (úvazek 0,2), metodik projektu (úvazek 0,2) a klíčový pracovník (úvazek 1,0) a projektový manažer, kteří úzce spolupracují s pracovníky organizace Boétheia, jež je realizátorem projektu. Spolupráce s organizacemi sociálních služeb působících ve městě Jeseník v rámci funkční sítě sociálních služeb. Úzká spolupráce při realizaci klíčových aktivit projektu a zajištění konkrétních služeb dle potřeb účastníků projektu. Organizace Zahrada 2000 z.s., Darmoděj z.ú., Člověk v tísni o.p.s. apod. spolu sociálními pracovníky partnera projektu, kterým je Město Jeseník. Projekt má oporu v dlouhodobé spolupráci Města Jeseník a poskytovatelů služeb sociální práce, realizované v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku.

Jaká je vaše metoda výběrů klientů do projektu a proč jste se pro tuto metodu rozhodli?

Výběr účastníků proběhl ve dvou krocích. V prvním byl vyhlášen termín třídenní depistáže, jemuž předcházelo oslovení cílové skupiny klientů prostřednictvím sociálních pracovníků sítě sociálních služeb působících ve městě Jeseník a institucí pracujících s potencionálními účastníky – oddělení HN ÚP v Jeseníku, odbor sociálních věcí a zdravotnictví atd. V rámci depistáže proběhlo vyplňování žádostí a dotazníků se zájemci v rámci jednotlivých služeb i terénní depistáží v jednotlivých lokalitách města, aby se do výběru dostaly i osoby nevyužívající momentálně žádnou sociální službu. Poté následovalo vyhodnocení, zda jednotlivé žádosti splňují kritéria pro zařazení do projektu.

V druhém kroku následoval náhodný výběr účastníků losem. Metodu losování jsme vybrali z důvodu transparentnosti. Jednotlivých losování se účastnili též zástupci klientů.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?

Prioritou je aktuálně získání pátého bytu v rámci projektu do konce června. Dále stabilizování finanční situace již zabydlených osob a podpora jednotlivých domácností tak, aby byly schopny si bydlení nadále do budoucna udržet.