VÝSTAVBA REJVÍZSKÉHO CHODNÍKU OMEZÍ DOPRAVU

13. 03. 2019
VÝSTAVBA REJVÍZSKÉHO CHODNÍKU OMEZÍ DOPRAVU

Oddělení investic informuje o zahájení stavby, která zvýší bezpečnost pohybu chodců na trase silnice č. 453 ve směru Jeseník – Rejvíz. Jedná se o vybudování nového chodníku v bezmála půlkilometrovém úseku od parkoviště u hřbitova v Bukovicích po ulici Za Pilou.

Součástí díla je také nové veřejné osvětlení a nová dešťová kanalizace s vyústěním do Vrchovištního potoka. Samostatná část projektu rovněž řeší úpravu prostoru parkoviště u hřbitova, kde dojde k vybudování nové nástupní hrany autobusové zastávky dle současných požadavků na bezbariérové provedení staveb, vybudování nasvíceného přechodu pro chodce a osazení nového přístřešku čekárny, který nahradí stávající.

Práce začaly přípravou území a kácením stromů, samotná výstavba chodníku se rozběhne v dubnu a přinese dopravní omezení v tomto úseku! Předpokládáme omezení dopravy na jeden jízdní pruh s řízením provozu semafory. Během plánované půlroční výstavby se organizace dopravy může měnit, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na webu města.

Celková výše investice, kterou spolufinancuje Integrovaný regionální operační program ve výši 90 % ze způsobilých nákladů stavby, dosahuje 7 milionů korun s DPH.