EUROREGION PRADĚD PODPORUJE ČESKO-POLSKÉ PROJEKTY, VYČLENĚNO JE NĚKOLIK MILIONŮ EURO

19.11.2020
EUROREGION PRADĚD PODPORUJE ČESKO-POLSKÉ PROJEKTY, VYČLENĚNO JE NĚKOLIK MILIONŮ EURO

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd přispívá k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce. Vyčleněno je několik milionů euro. S přípravou projektových žádostí a se samotnou realizací žadatelům pomáhají sekretariáty euroregionů ve Vrbně pod Pradědem a Prudniku.

Euroregion Praděd před dvaceti lety přijal úlohu Správce Fondu mikroprojektů. Díky této činnosti bylo na české straně euroregionu za tu dobu realizováno již více než 600 projektů s celkovou dotací přes 170 milionů korun. Pro současné programové období na léta 2014 až 2020 bylo do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd vyčleněno přes 9,6 milionů euro, z toho pro českou stranu necelých 3,8 milionů euro, pro polskou stranu přes 5,8 milionů euro. Prostředky je možné čerpat na česko-polskou spolupráci v oblasti kulturní, sportovní, společenské, ale i na další zajímavé činnosti. „Subjekt, který chce čerpat finanční prostředky z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd, musí splňovat hned několik základních podmínek. Být vhodným žadatelem a předložit mikroprojekt, který se v daném období chystá zrealizovat,“ popisuje začátek před podáním žádosti ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.
Žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území. Na české straně se jedná o okres Jeseník (s výjimkou obce Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov a Prostějov, na polské straně pak vojvodství Opolské – powiaty: brzeski(śląski), kędzierzyńsko – kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki a město Opole. Povinností každého žadatele je mít zahraničního, resp. polského partnera. „Pokud žadatel splňuje tyto podmínky, může začít pracovat na přípravě mikroprojektu, u kterého je nejprve třeba, po dohodě s polským partnerem, zvolit daný druh. Máme tři druhy – A, B a C. U prvního se jedná o princip vedoucího partnera, kdy je předkládána jedna společná dvojjazyčná žádost. Oba partneři pracují na jednom mikroprojektu se společným rozpočtem a společnými aktivitami. Vedoucí partner nese zodpovědnost za celou realizaci,“ přiblížila ředitelka euroregionu Šmigurová.
O „béčkový“ mikroprojekt se jedná pouze v případě, kdy zahraniční partner sídlí na území jiného Správce Fondu mikroprojektů.1 Každý z partnerů předkládá svojí projektovou žádost na své straně hranice s vlastním rozpočtem a aktivity jsou provázané a doplňují se. „Mikroprojekt typu C má pravidla taková, že projektovou žádost předkládá pouze jeden z partnerů. Projekt musí mít přeshraniční dopad,“ dodala Alena Šmigurová. Doba trvání mikroprojektů se zpravidla pohybuje v rozmezí dvanácti měsíců, v odůvodněných případech až osmnáct. „Žadatelé musí rovněž dodržet stanovený rozsah dotace, který závisí na zvoleném typu projektu a jeho zařazením do prioritní osy. O podpoře rozhoduje Euroregionální řídící výbor. I když se celý proces může zdát na první pohled složitý, žadatelé se nemusí ničeho obávat, rádi jim budeme nápomocni, jak s přípravou projektové žádosti, tak se samotnou realizací. Kdykoliv se na nás můžou obracet,“ v závěru řekla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Podrobné informace k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd včetně kontaktů na pracovníky sekretariátu naleznete na webu www.europraded.cz.

Euroregion Praděd
Jedná se o dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území Opolského Slezska (Opolské vojvodství) v Polské republice. Členská základna české části má 69 obcí a šest přidružených členů, polská strana 40 obcí a 5 powiatów. Společná hranice je dlouhá necelých 200 kilometrů, počet obyvatel české strany je okolo 120 tisíc, polské strany asi 560 tisíc. Euroregion užívá společný znak, má dva sekretariáty – ve Vrbně pod Pradědem a v Prudniku. Založen byl 2. července 1997 v Jeseníku, a to na základě rámcové smlouvy o vytvoření česko-polského euroregionu. Hlavním posláním euroregionu je podpora idejí přeshraniční spolupráce, evropské jednoty, snaha o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou a Polskou republikou, péče o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území, hospodářský a ekonomický rozvoj, růst životní úrovně, kulturní výměny, spolupráce v cestovním ruchu aj.