TISKOVÁ ZPRÁVA: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI Z VODNÍCH TOKŮ V OKRESE JESENÍK

27.08.2015
TISKOVÁ ZPRÁVA: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI Z VODNÍCH TOKŮ V OKRESE JESENÍK

Dne 25. 8. 2015 vydal Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad opatření obecné povahy, kterým se omezuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Jeseník.

Průtoky ve vodních tocích v povodí Odry a Horní Moravy jsou výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. I nadále se očekávají setrvalé nebo mírně klesající stavy hladin na všech tocích povodí Odry a Moravy.

Vodoprávní úřad na základě zjištěných průtoků z ČHMÚ Ostrava a Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích, těsně nad úrovní nebo pod úrovní Q355, tj. ukazatel pro „sucho“, a na základě podnětů správců toků, Lesů České republiky, s. p., Frýdek-Místek a Povodí Moravy, státní podnik, Brno s okamžitou platností a na dobu neurčitou omezil odběr povrchové vody ze všech vodních toků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník.
Vodoprávní úřad vyzval odběratele povrchových vod k maximální hospodárnosti s povrchovou vodou.

Účinnost – dnem vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce, tj. od 26. 8. 2015
Platnost – do odvolání. Odvolání omezení odběru povrchových vod bude vydáno novým opatřením obecné povahy.  

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí