Náměstí Hrdinů

Náměstí Hrdinů

Popis:
Urbanistické řešení daného prostoru prověřila studie, záměrem je vybudovat v centru města reprezentativní prostor, který plní svoji funkci, ale již zastaral a potřebuje obnovu. Náměstí Hrdinů tvoří urbanistickou osu území mezi částí centra při ulic Lipovská a sídlištěm Dukelská. Vzhledem k omezené rozloze Náměstí Hrdinů (využívaného zčásti i jako parku) je nutné korigovat zeleň i zpevněnou plochu s jistým zvýrazněním herních prvků pro děti Existence objektů občanské vybavenosti v kompaktnější urbanistické skladbě, s obchody a byty na nábřeží Staříče i v sídlišti Dukelská vytváří ideální podmínky pro uplatnění náměstí společenského prostoru s možným pořádáním sezonních kulturních akcí a místem pro setkávání obyvatel a návštěvníků Jeseníku. Dnes již tento prostor částečně takto funguje, není zde však dostatek volného prostoru se zpevněnými plochami, kde by bylo možno umístit lavičky, prvky herní pro děti a odpočivné plochy pro návštěvníky. Přebytek nízké zeleně místy znepřehledňuje prostor, proto je navržena částečná redukce nízké zeleně nebo její náhrada. Prostor bude doplněn prvky drobné architektury, mobiliáře a případně výtvarnými díly.

Stav:
zpracována projektová dokumentace

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu