O projektu / About the project

Název: Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002
Registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-181-01-2014
Doba trvání projektu: 01.01. 2015 – 30.04. 2016
Příjemce podpory: Město Jeseník
Program: Kulturní dědictví a současné umění (PA16)
Rozpočet projektu: 5.317.011,-Kč (80% z EHP fondů)

Popis projektu:
Projekt řeší rekonstrukci mostu, který se nachází na místní komunikaci ve městě Jeseník, most překračuje řeku Bělou. Jednou z hlavních závad je obnažení a podemílání základů podpěr, most bez izolace, zamáčení a následná koroze celé ocelové konstrukce. Pod chodníkovou částí jsou příčníky deformované, některé silně zkorodované. Celkový stav spodní stavby je velmi špatný, stav nosné konstrukce mostu taktéž. Stavba mostu odpovídá stáří a dobově používaným materiálům, technologií, a kvalitě práce. Ocelová příhradová konstrukce z plávkové oceli byla vyrobena v roce 1901 mostárnou Vítkovického horního a hutního těžařstva ve Vítkovicích. Spodní stavba, kamenné opěry s příslušenstvím, jsou dílem firmy Franz Gröger z Jeseníku. Ve spodní mostovce jsou původní mostiny firmy Zores. Tato technická památka je prvním příkladem použití ocelové nýtované mostní konstrukce na Jesenicku. Z výše uvedených důvodů přistoupil správce komunikace, město Jeseník k zadání tohoto projektu. Vzhledem ke stavu mostu a k tomu, že most je technickou památkou bylo rozhodnuto o odstanění stávajících živičných vrstev a nepůvodní konstrukce chodníku a provedení opravy mostu tak, aby byla co nejvice podobna konstrukčně i vzhledově původnímu stavu po výstavbě.

Title: Footbridge over the river Bělá in the town Jeseník on the street Horova - Husova, registration number SU-002
Number of the project: EHP-CZ06-OV-1-181-01-2014
Project duration: from 1st January 2015 to 30th April 2016
Project promoter: Municipality of Jeseník
Title of the programm: Cultural Heritage and Contemporary Art (PA16)
Project allocation: 5,317,011 CZK (80% from EEA grants)

Objective of the project:
The project deals with the reconstruction of the bridge located on a local road of the town of Jeseník. Uncovered foundations are one of the defects along with the undermining of the foundations, the bridge has no insulation, the wet steel construction is corroding. Crossbeams under the pavement part are deformed, some are heavily corroded. The overall condition of the structure is very bad as well as the condition of the supporting structure of the bridge. The bridge construction corresponds to the age and the materials used, technology and quality of work. The steel lattice construction made of cast steel was manufactured in 1901 by the bridge works of Vítkovice mines. The lower construction and stone support were manufactured by the Franz Gröger company in Jeseník. The lower bridge deck includes parts from the Zores company. The technical monument in question represents the first sample of the use of a riveted bridge construction in the Jeseník area. The bridge is in a critical condition according to the conclusions of the main bridge inspection carried out by Ing. Jaroslav Ostrejš in December 2011. Due to the above reasons the Town of Jeseník, the administration managing the road, submitted the project. Given the bridge condition and the fact that the bridge is a technical monument the decision was made to remove the existing bituminous layers and the unoriginal pavement constructions and to reconstruct the bridge so that it is similar to the original construction after the initial completion.