Klíčové aktivity

1) Realizace podpůrných programů pro žáky
Každá zapojená škola vybere min. 2 žáky z každého ročníku ve škole, kteří jsou pedagogy vyhodnoceni jako žáci ohrožení rizikem školního neúspěchu. Pro tyto žáky škola připraví plán na jejich podporu pro horizont min. 1 školního roku, který bude následně realizovat. Podpora bude zahrnovat nejrůznější aktivity, například doučování, individuální konzultace, práci s rodiči apod. Předpokládanou převažující metodou však bude účast asistenta pedagoga při klasické výuce, díky čemuž bude vybraným žákům umožněno bezproblémové zapojení do vzdělávání bez výrazného narušení jejich socializace. Předpokládáno je dále zapojení školního psychologa a speciálního pedagoga. V rámci této aktivity budou taktéž pořízeny kompenzační a didaktické pomůcky pro efektivnější práci s primární cílovou skupinou a jejich rychlejší zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. Školy tak budou adekvátně dovybaveny vhodnými pomůckami pro lepší realizaci inkluzivního vzdělávání. Po jednom školním roce realizace podpory daných žáků zpracuje škola o každém žákovi stručnou případovou studii, která bude dokumentovat jeho posun a reflektovat zkušenosti s podporou.

2) Síťování relevantních aktérů
V rámci úzké spolupráce se spolupracujícími ZŠ byl identifikován společný zájem o téma inkluzivního vzdělávání. V návaznosti na to budou probíhat pravidelná moderovaná setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších relevantních aktérů z dané oblasti problematiky a regionu. V rámci zajištění vysoké efektivity a konkrétnosti jednotlivých setkání bude daná tematika rozdělena pro jednotlivá setkávání do těchto tematických skupin:
1) Inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ
2) Inkluzivní vzdělávání na 2. stupni ZŠ
3) Inkluzivní vzdělávání z pohledu školních poradců a dalších specialistů.

Těchto setkání se budou účastnit primárně zástupci spolupracujících ZŠ ORP Jeseník, dále taktéž mentoři, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové a v neposlední řadě také zástupci dalších relevantních aktérů. Setkání se zúčastní i experti na inkluzivní vzdělávání, vést je budou facilitátoři. Při tvorbě sítě bude využito zkušeností škol, které jsou schopné vzdělávat v rámci jedné třídy vedle žáků bez SVP i žáky se SVP. Dojde k postupnému sbližování pedagogů z různých typů škol.

3) Strategické plánování
V rámci této aktivity zorganizuje město Jeseník pro všechny zřizovatele základních škol na svém území, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, sociální partnery, včetně nestátních neziskových organizací vzdělávání, výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání. Bude se jednat o formát moderovaných kulatých stolů Dále proběhnou vzdělávací semináře, které se zaměří na téma inkluzivního vzdělávání, jeho přínos pro žáky, učitele i společnost, ekonomické aspekty, nejnovější metody a příklady dobré praxe v oblasti společného vzdělávání heterogenních skupin žáků. Zvýšení povědomí o dané problematice povede k jejímu rozvoji a reflexi na úrovni základního vzdělávání. Primárním výstupem aktivity bude komplexní lokální strategie rozvoje základního vzdělávání, která bude reflektovat nejen aktuální situaci v oblasti vzdělávání v regionu ORP Jeseník, ale prostřednictvím jednotlivých priorit, strategických cílů a opatření také naplní v následujícím období potřeby základních škol, poskytovatelů sociálních služeb, ale i Úřadu práce ČR. Tento strategický dokument se stane důležitým východiskem pro další směřování základního vzdělávání a realizaci systémových opatření v regionu.

Bc. Ivo Kropáč
Vedoucí projektu