Aktuality

Projekt na podporu sociálně znevýhodněných osob v květnu končí

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“, který město Jeseník realizuje již od roku 2011, na konci května letošního roku skončí. Jednotliví poskytovatelé sociálních a fakultativních služeb, poskytovali své služby od června 2011 do března 2015. Během čtyř let projekt financovala Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt v našem regionu přispěl ke snížení nezaměstnanosti, úspěšně bojoval s bezdomovectvím, zadlužeností osob, pomohl lidem v boji proti různým druhům závislostí, ale věnoval se i neorganizovaným dětem a mládeži. Cílem projektu byla snaha napomoci řešení situace lidí, kteří se společnosti, což se podařilo. Projekt zajistil dostatek fungujících služeb, které zmírnily výše uvedené problémy a přispěly ke snížení počtu negativních jevů, se kterými se obyvatelé Jesenicka potýkají. Dalším ne malým cílem bylo nastavení spolupráce terénních pracovníků na Jesenicku.

Velký zájem v rámci projektu byl o protidluhové poradenství poskytované společností Rubikon CENTRUM, o.p.s. (odborný dluhový poradce Daniel Horký) – v rámci něhož bylo nabízeno zpracování osobních bankrotů, splátkových kalendářů či nabídka pomoci, jak jednat s exekutory či věřiteli. Služby byly poskytovány v rámci projektu zdarma, na rozdíl od velkých sum, které si za obdobné zpracování osobních bankrotů inkasují např. insolvenční správci. Služba dluhového poradenství byla poskytována do konce roku 2013 na celém území okresu Jeseník, v roce 2014 a 2015 byla poskytována pouze na území mikroregionu Jesenicko, a to prostřednictvím odborného poradenství pro klienty TP SKP Boétheia. Společnost Rubikon CENTRUM, o.p.s. proškolila v akreditovaném kurzu i v interaktivních seminářích zaměřených na poskytování dluhového poradenství pracovníky obcí a poskytovatelů sociálních služeb tak, aby byli schopni poskytovat základní dluhové poradenství. Tito pracovníci složitější případy předávají dluhovému poradci, který je kmenovým zaměstnancem Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Středisko by chtělo toto poradenství na Jesenicku udržet. Na fungování dluhové poradny však chybí po skončení projektu finanční prostředky.

V rámci projektu byla také velká pozornost věnována mládeži ve věku 16-26 let na území Mikroregionu Jesenicko. Terénní služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) 4.lístek organizace Darmoděj, o.s. byla poskytována například v oblasti obchodního centra Alkron a okolí autobusového nádraží, ale i v České Vsi, Bělé pod Pradědem a v Lipové - lázních. Velmi se osvědčil víkendový provoz NZDM nabízející smysluplné trávení volného času pro předcházení negativním sociálně-patologickým jevům (např. potulka, kriminalita a výtržnictví apod.). Průměrná denní návštěvnost NZDM byla 25 mladých lidí denně. Na NZDM byly pořádány besedy na různá témata, např. poruchy příjmu potravy, extremismus, šikana a kyberšikana. Dále pak téma drog a rizika spojená s jejich užíváním, jak předcházet zneužití, sexuální výchovy, alkohol a mladiství, atd. Víkendový provoz NZDM bude pokračovat i po skončení projektu, bude financován prostřednictvím dotací na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu.

Dlouhodobě nezaměstnaným a závislým na sociálních dávkách pomáhal terénní program SKP Boétheia. Díky TP SKP Boétheia a Zahradě 2000 našlo práci kolem 100 osob. TP SKP Boétheia účinně pomáhal také osobám bez přístřeší,  např. s hledáním bydlení nebo s komunikací s obcemi při poskytování obecních bytů. TP SKP Boétheia zavedl systém prostupného zaměstnávání a prostupného bydlení.  V rámci svého terénního programu pomáhal lidem v boji proti dluhům (opět pomoc při sepsání osobního bankrotu či insolventního návrhu), pomáhal s vyřizováním sociálních dávek či zprostředkoval právní poradenství.  TP bude pokračovat pod hlavičkou společnosti Člověk v tísni, o.p.s..

S drogově závislými, se závislými na alkoholu či výherních automatech pracoval účinně v rámci projektu Darmoděj, o. s. prostřednictvím svého terénního programu (každý rok se jim podařilo vyměnit na 10 500 injekčních stříkaček na celém okresu Jeseník). Součástí zakázky bylo zpracování „Manuálu“ pro terénní pracovníky, řešící postupy a příklady dobré praxe s osobami se závislostmi. Drogově závislým pomáhal i se základním dluhovým a pracovním poradenstvím. TP bude pokračovat i po skončení projektu.

V boji proti nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, závislých na sociálních dávkách či osob s duševním onemocněním pomáhala v rámci projektu Zahrada 2000, o. s., a to tzn. sociální rehabilitací v nácvikových dílnách (šicí, tkalcovská, košíkářská a keramická dílna a prádelna) a poskytovala jim pracovní a základní dluhové poradenství.  Zahrada spolupracovala také s OU a PrŠ Lipová-lázně, žáci této školy navštěvovali „Klub pracovního poradenství“, který Zahrada 2000 zřídila. Společnost také v rámci mezioborové spolupráce nastavila efektivní spolupráci NNO s ÚP Jeseník a uvedla do praxe systém tzv. prostupného zaměstnávání.  Zahrada 2000 uspořádala také v rámci projektu workshopy pro širokou veřejnost na téma sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek. Po skončení projektu bude pokračovat organizace se sociální rehabilitací i pracovním poradenstvím.

Pozornost byla zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým byla zajištěna podpora především na poli terénní práce a zvýšení jejich kvality prostřednictvím tematických odborných seminářů, které zajišťoval Člověk v tísni, o.p.s. Cílem projektu v závěrečné fázi bylo také mimo jiné metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, nastavit jejich spolupráci a vytvořit „Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko“.

Společnost Sociotrendy, s.r.o., po celou dobu realizace projektu zpracovávala evaluační analýzy. Nyní zpracovává závěrečnou analýzu dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu.

Středisko sociálních služeb, o. p. s. (SRSS) je zpracovatelem projektu a také jeho administrátorem. Jeho úkolem bylo koordinovat všechny služby v projektu tak, aby se vzájemně doplňovaly, organizovalo pravidelné pracovní porady Realizačního týmu se zástupci všech realizátorů služeb a zástupců MěÚ Jeseník. Nastavovalo způsob vykazování podpořených osob, zejména to, aby v rámci všech poskytovaných služeb byl jeden člověk počítán jen jednou a to u poskytovatele, který poskytl službu jako první.  Dále pak zpracovalo „Metodiku kódování anonymních klientů“ a nechalo zpracovat SW – Sysifos ke sledování unikátních osob. Spolu s koordinátorkou projektu MěÚ Jeseník zajišťovalo SRSS i kontroly plnění jednotlivých sociálních a fakultativních služeb.

Posledním úkolem SRSS, o.p.s. bude zpracování závěrečné zprávy formou brožury. Tato pak bude odrážet všechny radosti i strasti, úspěchy, ale i překážky, které projekt a jeho realizátory provázely.

Plán projektu bylo podpořit 363 osob.  Ve skutečnosti bylo do ledna 2015 podpořeno 680 unikátních osob. Každá osoba je počítána pouze jednou, i když využila více služeb.  Do konce realizace projektu se tento počet ještě zvýší.

Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz .

Kontakt pro média:

Ing. Markéta Reinerová

Koordinátorka projektu

marketa.reinerova@mujes.cz


Srdečně Vás zveme na Závěrečný workshop projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ jehož realizátorem je Město Jeseník. Workshop se bude konat dne 19. března 2015 od 9.30 do 15.00 v zasedací místnosti nad jídelnou ul. Karla Čapka 10/1147 790 01 Jeseník.

Tento projekt je velmi významný pro celé Jesenicko a jeho realizátoři mají za sebou 4 roky intenzivní práce. Vzhledem k tomu že projekt bude ukončen v květnu 2015, rádi bychom Vás seznámili s průběhem jeho realizace.

Pozvánka na Workshop


Projekt na podporu sociálně znevýhodněných osob se blíží do své závěrečné čtvrtiny

Projekt Sociální integrace na Jesenicku, který město Jeseník realizuje již od roku 2011, se blíží do své závěrečné čtvrtiny. Jednotliví poskytovatelé budou poskytovat své služby ještě do konce března 2015. Během čtyř let tak podpořila Evropská unie, konkrétně Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, region Jesenicka.

 „Z ohlasů klientů i poskytovatelů sociálních služeb, představitelů města, ministerstva práce a sociálních věcí i široké veřejnosti je již nyní jasné, že projekt v našem regionu významně přispěl ke snížení nezaměstnanosti, úspěšně bojoval s bezdomovectvím, zadlužeností osob a pomohl lidem v boji proti různým druhům závislostí,“ říká koordinátorka projektu Markéta Reinerová. Cílem projektu byla snaha napomoci řešení situace lidí, kteří se ocitli z různých důvodů odstřiženi od většinové společnosti, což se podařilo. Projekt zajistil dostatek fungujících služeb, které zmírnily výše uvedené problémy a přispěly ke snížení počtu všech negativních jevů, se kterými se obyvatelé Jesenicka potýkají.

Velký zájem v rámci projektu byl o protidluhové poradenství poskytované společností Rubikon CENTRUM, o.p.s. – v rámci něhož bylo nabízeno zpracování osobních bankrotů, splátkových kalendářů či nabídka pomoci, jak jednat s exekutory či věřiteli. „Dluhoví poradci projektu odvádí opravdu vynikající práci. Jejich služby jsou lidem v rámci projektu zdarma, včetně zpracování osobního bankrotu, zatím co soukromé placené dluhové poradny, od zadlužených osob vybírají za stejné zpracování osobního bankrotu 6 000 – 25 000 Kč“, dodává Reinerová. Nejbližší občanská poradna, která nabízí dluhové poradenství zdarma, je přitom až v Šumperku. Tato služba byla poskytována do konce roku 2013 na celém území okresu Jeseník, nyní je poskytována pouze na území mikroregionu Jesenicko, a to prostřednictvím odborného poradenství pro klienty TP SKP Boétheia.

V rámci projektu je také velká pozornost věnována mládeži ve věku 16-26 let. Velmi se osvědčil víkendový provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4. Lístek (Darmoděj, o.s.) nabízející  smysluplné trávení volného času  a tím předcházení negativním sociálně-patologickým jevům (např. potulka, kriminalita a výtržnictví apod.).  

V boji proti nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, závislých na sociálních dávkách či osob s duševním onemocněním  v rámci projektu pomáhala Zahrada 2000, o. s. a TP SKP Boétheia (práci díky nim našlo dosud kolem 100 osob). TP SKP Boétheia účinně pomáhal také osobám bez přístřeší, ohroženými chudobou či dluhy. Zahrada 2000 uspořádala v rámci projektu také workshopy na téma sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek.

S drogově závislými, se závislými na alkoholu či výherních automatech pracuje účinně v rámci projektu také Darmoděj, o. s. v rámci svého terénního programu (loni se jim podařilo vyměnit na 10 500 injekčních stříkaček na celém okresu Jeseník).

Pozornost byla zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým byla zajištěna podpora především na poli terénní práce a zvýšení jejich kvality prostřednictvím tématických odborných seminářů, které zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s. Cílem projektu v jeho nynější závěrečné fázi je mimo jiné metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb.

Dále nás čeká monitoring a evaluace naplňování klíčových aktivit a závěrečná tisková konference, což má na starosti administrátor projektu Středisko sociálních služeb, o. p. s. Společnost Sociotrendy, s.r.o., která také vysoutěžila jednu ze zakázek projektumá za úkol zpracovat závěrečnou formativní analýzu dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu.

Celkem bylo dosud v projektu opakovaně podpořeno 567 osob, někteří lidé tak byli podpořeni ve více aktivitách.

Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz .

Kontakt pro média:

Ing. Markéta Reinerová

Koordinátorka projektu

Město Jeseník

725 939 857

marketa.reinerova@mujes.cz

http://www.mujes.cz/


Srdečně Vás zveme na Workshop projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ jehož realizátorem je Město Jeseník. Workshop se bude konat dne 17. března 2014 od 9.30 do 14.00 v zasedací místnosti nad jídelnou ul. Karla Čapka 10/1147 790 01 Jeseník.

Tento projekt je velmi významný pro celé Jesenicko a jeho realizátoři mají za sebou téměř 3 roky intenzivní práce. Vzhledem k tomu že projekt bude ukončen v květnu 2015 rádi bychom Vás seznámili s průběhem jeho realizace.

Účast potvrdila paní starostka Města Jeseník obce Kobylá nad Vidnavkou pan starosta Města Zlaté Hory ale přijedou k nám čerpat příklad dobré praxe například náměstkyně primátora statutárního města Prostějova s vedoucím odboru sociálních věcí a další hosté.

V případě Vašeho zájmu pros