O projektu

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým. Sociální vyloučení je možné definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.

Cílem projektu je „začlenění“ sociálně vyloučených osob zpět do společnostizabránění jejich migraciv rámci regionu i celé České republiky, zvýšení životní úrovně, podpora jejich návratu na trh práceprotidluhové poradenství i prevence rizikového chování (kriminality, závislostí, gamblingu apod.).

Cílovou skupinu projektu tvoří:

  • děti a mládež od 16 do 26 let,
  • osoby/rodiny ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách,
  • osoby/rodiny dlouhodobě nezaměstnané,
  • osoby/rodiny bez přístřeší,
  • osoby/rodiny předlužené.

Realizační tým:

Rozpočet projektu:

  • Celkem 23 760 906,00 Kč, z toho:
  • strukturální fondy 20 196 770,10 Kč
  • státní rozpočet 3 564 135,90 Kč

Koordinátor projektu do 30.6.2013 - Ing. Martina Mařáková

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz).