Realizované aktivity aneb co se nám již podařilo

Realizované aktivity aneb co se nám již podařilo

Závěrečná souhrnná zpráva o projektu - autor SRSS, s.r.o. 

1) Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu:

V rámci aktivity bude organizací Sociotrendy s.r.o. vytvořena kvalitativní analýza uživatelů sociálních služeb. Jejím cílem je srovnání stavu poskytovaných sociálních služeb na území Mikroregionu Jesenicka před a po ukončení realizace tohoto projektu. Výstupem tak bude analyzovaný stav, zda se nám podařilo realizovanými aktivitami naplnit smysl a podstatu projektu "Sociální integrace na Jesenicku". Součástí analýzy budou kromě úvodní a závěrečné části také dvě analýzy průběžné. 

Výstupy:

Vstupní kvalitativní analýza.pdf

Formativní (I. průběžná) kvalitativní analýza.pdf

Formativni (II. průběžná) kvalitativní analýza.pdf

Sumativní závěrečná kvalitativní analýza


2) Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců:

V rámci této aktivity bude organizací RUBIKON Centrum poskytnuto odborné vzdělání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách se zaměřením na protidluhové poradenství, vytvořena oddlužovací strategie pro vytýčené území a připravována protidluhová kampaň. Mimo to budou organizovány semináře a zajištěny odborné konzultace pro terénní pracovníky a zaměstnance sociálních odborů, stejně jako motivační semináře pro cílovou skupinu (tedy přímo pro zadlužené osoby). Veškeré činnosti budou zajišťovány za spolupráce advokátů, exekutorů, finančních poradců apod.

Výstupy:

Poskytování_protidluhového poradenství.jpg

Poskytování dluhového poradenství II


3) Koordinační činnosti a metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu:

Organizací Člověk v tísni, o.p.s. bude zajištěna podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce, metodické sjednocení postupů práce terénních pracovníků a propojení poskytovaných služeb pro cílovou skupinu. Cílem je vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb a zvýšit jejich kvality prostřednictvím komunikační platformy a tematických odborných seminářů.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ A PRACOVNÍKŮ TERÉNNÍCH SLUŽEB A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
4) Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních dovednosti cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů:

Cílem aktivity, realizované společností Boétheia - společenství křesťanské pomoci, je postupně snižovat dopady sociálního vyloučení jednotlivých osob s ohledem na zajištění přístupu k sociálním službám, trhu práce, bydlení a vzdělávání. Činnosti jsou zajišťovány jak přímou pomocí v terénu, tak i poskytováním odborného poradenství a organizací motivačních seminářů pro klienty sociálních služeb. V rámci terénní práce je zajišťována také sbírka potravin pro potřebné.

Výstupy:

Sbírka potravin (pravidla).pdf
5) Zajištění terénní sociální práce zaměřená na osoby s návykovým jednáním:

Náplní aktivity realizované sdružením Darmoděj o.s. je vyhledávat potencionální uživatele sociálních služeb s návykovým chováním a podporovat jejich integraci zpět do běžného života. Jedná se o „přímou“ práci s osobami závislými na drogách, alkoholu a výherních automatech, u kterých je třeba minimalizovat zdravotní a sociální rizika i rizikový způsob života.

Výstupy:

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním

Leták zajištění TSP - návykové látky
6) Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminalitě dětí a mládeže:

Spolupráce organizace Darmoděj o.s. se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí a motivování zapojit se do realizovaných aktivit mimo něj. Smyslem je zkvalitnit a rozšířit služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o víkendový provoz, nabídnout smysluplné trávení volného času a tím minimalizovat negativní jevy (např. potulku, kriminalitu a jiné sociálně-patologické jevy).

Výstupy:

Leták – zajištění služeb prevence
7) Nastavení mezioborové spolupráce realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce:

Smyslem aktivity je propojit a zkvalitnit již existující poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti, tzn. vytváření metodických materiálů, odborné školení pracovníků, prohloubení spolupráce mezi klíčovými institucemi (městským úřadem, úřadem práce, sociálním odborem) a oslovení potenciálních zaměstnavatelů v regionu. Cílem služby, kterou má na starosti organizace Zahrada 2000 o.s. je pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, zapříčiněné ztrátou zaměstnání, úplnou absencí zaměstnání nebo dlouhodobou nezaměstnaností, obnovit ztracené pracovní návyky a dovednosti pro návrat do pracovního procesu prostřednictvím alternativních postupů a sociální rehabilitace.Výstupy:

Hledáte práci.pdf

Klub pracovního poradenství (leden 2013).pdf

Klub pracovního poradenství (únor 2013).pdf

Klub pracovního poradenství (březen 2013).pdf

Klub pracovního poradenství (duben 2013).pdf

Klub pracovního poradenství (řijen 2013).pdf

 Pozvánka - Sociální podnikání

Klub pracovního poradenství (prosinec 2013).pdf

Klub pracovního poradenství (leden 2014)

Klub pracovního poradenství (únor 2014)

Klub pracovního poradenství (březen 2014)

Klub pracovního poradenství (duben 2014)

Workshop společensky odpovědné veřejné zakázky (červen 2014)