Hradec - Nová Ves

Dokumentace

Vydání

Č. usnesení

OOP

Účinnost

ÚP Hradec-Nová Ves

5.3.2015

3/VI/II/2015

16.4.2015

Mapová aplikace


Opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část ÚP

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záboru půdního fondu

Koncepce technické infrastruktury