Černá Voda

Územní plán Černá Voda

Dokumentace   

Schválení   

Č. usnesení 

OZV/OOP

Účinnost

  ÚP Černá Voda

 15.02.2019

     2/II/2019

 OOP č.j. OÚČV/38/2019

12.03.2019

Změna č.1

19.06.2020

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území               Legenda

Hlavní výkres            Legenda

Výkres koncepce dopravní infrastruktury         Legenda

Výkres koncepce technické infrastruktury             Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací           Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Textová část odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres                Legenda

Výkres širších vztahů            Legenda

Výkres předpokládaných záborů  půdního fondu     Legenda