Kobylá nad Vidnavkou

Územní plán Kobylá nad Vidnavkou

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Kobylá nad Vidnavkou

27.4.2017

24/I/4/2017

OOP OUK/0514/2017

31.5.2017

Mapová aplikace


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část - návrh + odůvodnění

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území   

Hlavní výkres   

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Výkres širších vztahů 

Koordinační výkres M 1:5000

Koordinační výkres - výřez M 1:2000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ZPF a PUPFL  

Výkres dopravní a technické infrastruktury