Písečná

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Písečná

3.10.2017

ZO/21/II.3/2017

OP/1119/2017

16.11.2017

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Územní plán

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres dopravy

Výkres vodního hospodářství

Výkres energetické koncepce a spojů

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres pořadí změn v území

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění Územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu