Skorošice

Územní plán Skorošice

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OOP

Účinnost

ÚP Skorošice

9.9.2015

4ZO/II/1/2015

OS/0530/2015

6.10.2015

Mapová aplikace


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území   Legenda

Hlavní výkres   Legenda

Výkres dopravy   Legenda

Výkres technické infrastruktury   Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres   Legenda

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ZPF a PUPFL   Legenda

Výkres širších vztahů   Legenda