Supíkovice

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Supíkovice

15.12.2015

ZO 8/2015

č.j. OS/1126/2015

10.10.2014

Mapová aplikace


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Doprava

Vodní hospodářství

Energetika a spoje

VVýkres veřejně prospěšných staveb, opatřen a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Tabulková část okresního generelu ÚSES

Grafická část

Koordinační výkres

Zábor ZPF a PUPFL

Širší vztahy