Obecně závazná vyhláška 1/2014

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Jeseníku vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 1457  ze dne 11.9.2014, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku (k.ú. Jeseník, Bukovice u Jeseníka, Seč u Jeseníka), včetně systému nakládání se stavebním odpadem.1)

Článek 2

Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro odkládání odpadů jsou k dispozici:
 1. shromažďovací prostředky
 1. popelnice, kontejnery a velkoobjemové kontejnery pro směsný komunální odpad,
 2. popelnice a kontejnery určené pro biologicky rozložitelný odpad,
 3. separační kontejnery pro využitelné složky komunálního odpadu s označením, pro který odpad jsou určeny (papír, nápojový karton a ostatní kov; plasty; sklo čiré; sklo barevné),
 4. mobilní kontejnery pro ukládání objemného odpadu (jsou přistavovány dle dohody se svozovou firmou na sběrná místa podle předem vyhlášeného harmonogramu rozmístění – zpravidla 1x ročně),
 1. zařízení

sběrný dvůr – zde lze odkládat využitelné složky komunálního odpadu, včetně odpadu objemného, nebezpečný odpad (znehodnocené oleje a tuky, léky a lékovky, zbytky barev, ředidla, lepidla, rozpouštědla, fotochemikálie, chemická hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, sorbenty, apod.).

 1. Sběr komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány na internetových stránkách města nebo jiným v místě obvyklým způsobem.
 2. Shromažďovací prostředky (odst.1 písm. a) bod 1), pro které není určeno stálé sběrné místo, se umísťují na dočasném sběrném místě v době maximálně 12 hodin před plánovaným sběrem, nejpozději však v 4.00 hod. dne, v němž je sběr prováděn. Tyto shromažďovací prostředky musí být po sběru bez zbytečného prodlení z dočasného sběrného místa odstraněny.
 3. Shromažďovací prostředky musí být umístěny tak, aby byly dobře přístupné oprávněné osobě a umožňovaly jí řádný sběr komunálního odpadu.
 4. Fyzické osoby produkující odpad v nemovitosti č.p. 90 v k.ú. Jeseník mohou ukládat směsný komunální odpad do sběrné nádoby na pozemku parc.č. 2669/1, k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 270 a 614 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 1433/2, k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 428
  a 181 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 2496/1, k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 297, 298 a 1031  

---------------------------------------

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 2493, k.ú. Jeseník; v nemovitosti č.p. 183 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 1689, k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 182, 313, 315, 316 a 495 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 1525, k.ú. Jeseník; v nemovitosti č.p. 276 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 1620, k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 963 a 1066 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 682/2, k.ú. Jeseník; v nemovitosti č.p. 705 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 932/5, k.ú. Jeseník; v nemovitosti č. ev. 16 v k.ú. Jeseník na pozemku parc.č. 2189/1,  k.ú. Jeseník; v nemovitostech č.p. 272, 463, 356 a č.ev. 5, 6, 15, v k.ú. Jeseník ve sběrném dvoře; v nemovitostech č.p. 3, 13 a č.ev. 4 v k.ú. Bukovice u Jeseníka na pozemku parc.č. 532, k.ú. Bukovice u Jeseníka; v nemovitostech č.p. 66 a 69 v k.ú. Bukovice u Jeseníka na pozemku parc.č. 304/3, k.ú. Bukovice u Jeseníka; v nemovitostech č.p. 204 a č.ev. 1, 7, 8 a 10 v k.ú. Bukovice u Jeseníka na pozemku parc.č. 463, k.ú. Bukovice u Jeseníka; v nemovitosti č.p. 6 v k.ú. Seč u Jeseníka na pozemku parc.č. 463, k.ú. Bukovice u Jeseníka; v nemovitostech č.p. 75, 90, 211, 405, 406, 445 a č.ev. 2, 3 v k.ú. Bukovice u Jeseníka a v č.p. 3, 27 a 28 v k.ú. Seč u Jeseníka na pozemku parc.č. 422, k.ú. Seč u Jeseníka; v nemovitostech č.ev. 12 a 16 v k.ú. Seč u Jeseníka na pozemku parc.č. 102/4, k.ú. Seč u Jeseníka; v nemovitosti č.ev. 6 v k.ú. Bukovice u Jeseníka a nemovitosti
č.ev. 28 v k.ú. Seč u Jeseníka ve sběrném dvoře.

 1. Fyzické osoby bydlící na ulici Muzikantská stezka v nemovitostech č.p. 560, 504, 443, 490, 545, 439 mohou ukládat směsný komunální odpad do shromažďovacího prostředku na sběrném místě na pozemku parc.č. 1720/2, k.ú. Jeseník. Fyzické osoby bydlící na ulici Strmá v nemovitostech
  č.p. 13, 16, 39, 12 a č.ev. 33 mohou ukládat směsný komunální odpad do shromažďovacího prostředku na sběrném místě na pozemku parc.č. 102/4, k.ú. Seč u Jeseníka. Fyzické osoby bydlící na ulici Alšova v nemovitostech č.p. 572, 573, 574, 575 mohou ukládat směsný komunální odpad do shromažďovacího prostředku na sběrném místě na pozemku parc.č. 1753/8, k.ú. Jeseník.

Článek 3

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem2) a zvláštními právními předpisy. To znamená:

 1. odpad třídit dle systému stanoveného touto vyhláškou na využitelné složky (papír, nápojový karton, plast, sklo čiré, sklo barevné, ostatní kov, biologicky rozložitelný odpad ze zeleně
  a domácností) a směsný komunální odpad,
 2. využitelné složky komunálního odpadu – papír, nápojový karton a ostatní kov, plast, sklo čiré a sklo barevné odkládat do označených shromažďovacích prostředků; biologicky rozložitelný odpad ze zeleně a domácností odložit do označených shromažďovacích prostředků nebo ve sběrném dvoře,
 3. odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné složky komunálního odpadu včetně vyřazených elektrických a elektronických zařízení a odkládat je do sběrného dvora,
 4. naplňovat shromažďovací prostředky tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával,
 5. počínat si tak, aby nedocházelo ke znemožnění provedení pravidelného sběru odpadů nebo narušení systému,
 6. objemný odpad ukládat do sběrného dvora nebo ve stanovených termínech do označených mobilních kontejnerů,
 7. neukládat odpad mimo místa určená touto vyhláškou,
 8. neukládat do shromažďovacích prostředků jiné druhy odpadů než ty, pro které jsou určeny.

Článek 4

Nakládání se stavebním odpadem

Fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, je povinna stavební odpad předat na vlastní náklady provozovateli zařízení pro odstraňování stavebního odpadu v souladu se zákonem (např. Technické služby Jeseník a.s.).

Článek 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.