NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2006

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada  města Jeseníku,  v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydala na svém zasedání dne 10.3.2006 toto nařízení:

Článek 1 

(1) Město Jeseník vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.1) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Jeseník, jako orgán státní správy lesů, vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.2)

(2) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.3)

(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu lesních hospodářských celků Javorník, Jeseník a Hanušovice, který je totožný s hranicemi okresu Jeseník, a tedy územně příslušející do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

Obec Bělá pod Pradědem katastrální území Adolfovice 
katastrální území Domašov u Jeseníka
Obec Bernartice  katastrální území Bernartice u Javorníka
katastrální území Buková u Bernartic
katastrální území Horní Heřmanice u Bernartic
Obec Bílá Voda  katastrální území Bílá Voda u Javorníka
katastrální území Kameničky u Bílé Vody

Obec Černá Voda

katastrální území Černá Voda
katastrální území Rokliny
Obec Česká Ves katastrální území Česká Ves

Obec Hradec – Nová Ves

katastrální území Hradec u Jeseníka
katastrální území Nová Ves u Jeseníka

Obec Javorník

katastrální území Bílý Potok
katastrální území Hundorf
katastrální území Javorník – město
katastrální území Javorník – ves
katastrální území Travná u Javorníka
katastrální území Zálesí u Javorníka
katastrální území Horní Hoštice

Obec Jeseník

katastrální území Bukovice u Jeseníka
katastrální území Jeseník
katastrální území Seč u Jeseníka
Obec Kobylá nad Vidnávkou katastrální území Kobylá

Obec Lipová – lázně

katastrální území Dolní Lipová
katastrální území Horní Lipová

Obec Mikulovice 

katastrální území Kolnovice
katastrální území Mikulovice u Jeseníka
katastrální území Široký Brod
Obec Ostružná katastrální území Ostružná
katastrální území Petříkov u Branné

Obec Písečná  

katastrální území Písečná u Jeseníka
katastrální území Studený Zejf

Obec Skorošice

katastrální území Dolní Skorošice
katastrální území Horní Skorošice
katastrální území Petroviče u Skorošic

Obec Stará Červená Voda

katastrální území Dolní Červená Voda
katastrální území Nová Červená Voda
katastrální území Stará Červená Voda
Obec Supíkovice   katastrální území Supíkovice

Obec Uhelná

katastrální území Dolní Fořt
katastrální území Nové Vilémovice
katastrální území Uhelná
Obec Vápenná   katastrální území Vápenná

Obec Velká Kraš

katastrální území Fojtova Kraš
katastrální území Hukovice u Velké Kraše
katastrální území Malá Kraš
katastrální území Velká Kraš
Obec Velké Kunětice katastrální území Velké Kunětice                     
Obec Vidnava katastrální území Vidnava

Obec Vlčice

katastrální území Dolní Les
katastrální území Vlčice u Javorníka
katastrální území Vojtovice

Obec Zlaté Hory

katastrální území Dolní Údolí
katastrální území Horní Údolí
katastrální území Revíz
katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách
katastrální území Ondřejovice v Jeseníkách

Článek 2  

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Jeseník písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář. 

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny. 

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

(4) Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

 Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u zadavatele, a to bezplatně. Lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa, oznámí orgán státní správy lesů veřejnou vyhláškou.4)

Článek 4 

    Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.    

V Jeseníku dne 10.3.2006 

  ______________________________________________________________________________

1) § 25 odst. 1 lesního zákona

2) § 66 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon       č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

3) § 24 odst. 3 lesního zákona

4) § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování