NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2005

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada města Jeseník nařizuje podle ustanovení § 27 odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 § 1

Nařízení Rady města Jeseníku č. 2/2001, o stanovení úseku místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se mění takto: 

I ) V článku 1 se za písmeno d) vkládá nově písmeno f), které zní:
„ f) - chodník u Základní školy Jeseník, ul. Průchodní - (podél zdi) na ul. Poštovní a ul. Dittersdorfova, v úseku od přechodu pro chodce u mateřské školy č. pop. 1218 na ul. Dittersdorfova po konec zdi před křižovatkou ul. Poštovní a ul. Průchodní.“

§ 2

1.      Toto nařízení bylo schváleno Radou města Jeseník dne 21. března 2005, usnesením č. 75/2005.

2.      V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  z důvodu naléhavého obecného zájmu  při předcházení škodám, nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení. 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25.3.2005.