Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí a středa 8:00-11:00 a 13.00-17.00. Po předchozí telefonické či elektronické domluvě nebo objednání prostřednictvím rezervačního systému lze svou záležitost vyřídit také v úterý a čtvrtek 8:00-11:00. Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaIPOS - Karla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 525
 Emailiva.peitlova@mujes.cz
Zaměstnanci odboru/oddělení
Peitlová Iva, Ing.
vedoucí odboru
584 498 525
iva.peitlova@mujes.cz
kancelář 308, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
zástupce vedoucí odboru, referent
584 498 523
helena.machova@mujes.cz
kancelář 309, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 407
rostislav.brokes@mujes.cz
kancelář 306, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 522
lenka.frenclova@mujes.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent, dotace z rozpočtu města
584 498 524
eva.nerusilova@mujes.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 526
michaela.pruchnicka@mujes.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Popis činnosti odboru/oddělení

Oddělení školství

V přenesené působnosti III:

- Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů vykonává státní správu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti.

- Zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu, v průběhu roku předkládá krajskému úřadu návrhy na úpravy rozpočtů.

- Projednává rozpisy rozpočtů se školami a školskými zařízeními zřizovanými obcemi v obvodu působnosti.

- Ve spolupráci s krajským úřadem provádí kontrolu finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu školám a školským zařízením v obvodu působnosti.

- Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení v obvodu působnosti ve stanovených termínech.

- Zpracovává a kontroluje statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu působnosti zařazených do programu statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu na daný rok.

- Zpracovává a sumarizuje požadavky na individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu působnosti a předává je krajskému úřadu.

V samostatné působnosti:

- Za město jako zřizovatele v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy města metodicky vede a kontroluje školy a školská zařízení zřizované městem a příspěvkové organizace v oblasti kultury.

- Řeší koncepční záležitosti školských PO a MKZ, zpracovává koncepční materiály.

- Sestavuje rozpočet provozních příspěvků a závazných ukazatelů pro školské PO a MKZ, ve spolupráci s řediteli sestavuje plán oprav, údržby, investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu.

- Sleduje a kontroluje hospodárné čerpání rozpočtu, odpovídá za čerpání finančních prostředků ze svěřené části rozpočtu.

- Zabezpečuje rozbory hospodaření školských PO a MKZ.

- Kontroluje účetní závěrky školských příspěvkových organizací a MKZ.

- Zpracovává podklady k závěrečnému účtu města za všechny příspěvkové organizace zřizované městem.

- Pro školské PO a MKZ zpracovává návrhy zřizovacích listin, jejich dodatků a příloh s vymezením majetku předávaného k hospodaření, které po legislativním dopracování útvarem tajemníka předkládá zřizovateli ke schválení.

- Ve spolupráci s řediteli zajišťuje evidenci a aktualizaci údajů o školách a školských zařízeních zřizovaných městem v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném resortním ministerstvem.

- Připravuje podklady pro udělení výjimek z minimálního a maximálního počtu dětí a žáků, stanoveného prováděcími předpisy.

- Sestavuje harmonogram prázdninového provozu mateřských škol.

- Sleduje naplněnost škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem, připravuje návrhy pro efektivní využití kapacity těchto zařízení.

- Ve spolupráci s řediteli organizuje zápisy dětí a žáků do škol.

- Zajišťuje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele školy a školského zařízení.

- Zpracovává podklady pro odměňování ředitelů, navrhuje Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům škol a předškolních zařízení.

- Připravuje návrhy vnitřních předpisů v oblasti školství.

- Zprostředkovává komunikaci školských PO a MKZ s příslušnými útvary MěÚ ve věci investic a oprav majetku města předaného jim k hospodaření.

- Zabezpečuje spolu s interním auditorem města kontrolu využití příspěvků města ve svých příspěvkových organizacích a kontrolu využití příspěvků u příjemců dotací z rozpočtu města.

- Sleduje legislativu mající vztah ke kompetenci města při provádění státní správy a samosprávy a zabezpečuje její realizaci v rámci svěřené působnosti.

- V oblasti školství spolupracuje s dobrovolnými svazky obcí, jichž je město členem.

- Spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a organizacemi dětí a mládeže.

- Zabezpečuje agendu poskytování dotací z rozpočtu města neziskovým organizacím a jiným subjektům na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání.

- Organizačně zajišťuje vedení kroniky města.

- Připravuje návrhy Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a zpracovává návrh změn.

- Zpracovává žádosti o dotace z rozpočtu města přijaté oddělením vnitřní správy a dále předkládá podklady pro hodnotitelskou komisi dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města, a to za oblast školství, kultury a sportu, a zároveň předkládá podklady pro hodnotitelskou komisi i za sociální oblast.