Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4
 Emailpetr.kubicek@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
informatik
584 498 130
marian.brabec@mujes.cz
kancelář 302 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent
+420 584 498 183
jana.dekanova@mujes.cz
kancelář 202 - 1. patro, Tovární 1287/4
informatik
584 498 140
radek.dutka@mujes.cz
kancelář 302 - 3.podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
informatik
584 498 433
jiri.janicek@mujes.cz
kancelář 305 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Popis činnosti oddělení

Městský architekt:

 • konzultační a poradenská činnost pro občany, investory a zpracovatele veřejných zakázek města k otázkám stavebních záměrů na území města a k rozvoji města obecně
 • věnovat se aktuálním tématům ovlivňující budoucí rozvoj města:
 • zpracování koncepce veřejného prostoru, tj. městského mobiliáře, veřejného osvětlení, zpevněné plochy
 • standardní spolupráce - návrhy úprav drobných staveb a detailů (např. úpravy chodníků, zábradlí, cedulí apod.), oblast obecně poradenská pro samosprávu (spolupráce při tvorbě zadání městských investičních záměrů), účast na jednáních Rady a Zastupitelstva města a účast na jednáních komisí Rady a výborů Zastupitelstva, bude - li  yžadováno
 • konzultační a poradenská činnost pro stavební úřad
 • konzultace a spolupráce s pořizovatelem při přípravě a projednání územně plánovací dokumentace a hodnocení jejich naplňování
 • konzultační a poradenská činnost pro jiné odbory MěÚ, jejichž náplň se dotýká urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, dopravy apod

Zajišťuje výkon samostatné působnosti města Jeseník a funkčnost v oblasti informačních technologií, městského informačního systému, zejména:

 • komplexně zajišťuje provoz infrastruktury internetu a intranetu
 • centrálně přijímá a odesílá elektronickou poštu města, zajišťuje její distribuci, archivaci
 • zajišťuje a poskytuje podporu uživatelům hromadným zpracováním dat katastru nemovitostí
 • zajišťuje systematickou podporu uživatelům SW při jeho aplikaci a plnohodnotném využívání
 • zaměstnancům města a jeho orgánům zajišťuje a poskytuje odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti zpracování dat a výpočetní techniky
 • zajišťuje pořízení, správu, údržbu a instalaci nových zařízení
 • zajišťuje záležitosti automatizovaných systémů řízení, využití výpočetní techniky a jejich další rozvoj, nákup SW produktů zajišťujících chod a výkon činností útvarů městského úřadu
 • zajišťuje a provádí základní školení zaměstnanců pro práci se SW produkty
 • zpracovává návrhy vnitřních předpisů nebo koncepční a metodické materiály na úseku automatizace informačních systémů, ochrany dat a práv duševního vlastnictví v oblasti těchto technologií
 • zabezpečuje funkčnost telefonní sítě města po stránce technické
 • zabezpečuje funkčnost propojení kopírovací a výpočetní techniky
 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek a dalších zakázek města v oblasti informačních technologií města, přitom spolupracuje s dalšími útvary MěÚ případně orgány města
 • při výkonu shora uvedených činností zjišťuje a vytváří podmínky pro ochranu dat.