Ohlášení adresy pro doručování písemností

Název
Ohlášení adresy pro doručování písemností
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Ohlášení adresy pro doručování písemností
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je odlišná od adresy místa trvalého pobytu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Občan starší 15 let, pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaném poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel, budova MěÚ - IPOS, 3. podlaží, č. dveří 317 - Kamila Macíková, viz úřední hodiny na odboru správním.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předloží platný cestovní doklad.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis žádosti je k dispozici:
- na evidenci obyvatel MěÚ Jeseník,Odbor správní, Karla Čapka 1147/10,Jeseník
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu - posta@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:http://www.mvcr.cz
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Kamila Macíková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.