Žádost o výpis z registru řidičů a o výpis záznamů z bodového hodnocení řidiče

Název
Žádost o výpis z registru řidičů a o výpis záznamů z bodového hodnocení řidiče
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o výpis z registru řidičů a o výpis záznamů z bodového hodnocení řidiče
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Řidiči motorového vozidla, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trestný čin, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů stanovený počet bodů.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ni vedené, nebo jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné předepsanými doklady na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- doklad totožnosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře „Žádost o poskytnutí údajů z registru řidičů“, který je k dispozici v kanceláři registru řidičů
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za výpis o velikosti jedné stránky je určen správní poplatek 15,- Kč.

Správní poplatky se hradí v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, ust. §123b odst. 1) a 4), § 121 odst. 1 písm. f) a g).
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení , v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
Otázka:Mohu vyjádřit nesouhlas s provedenými zápisy bodů?

Odpověď: Ano, můžete podat proti provedení záznamu písemné námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489, Ing. Darina Horáková, tel. 584 498 484, Lenka Wrožynová, tel. 584 498 436
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.01.2014
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:25.08.2017