Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty odborné způsobilosti

Název
Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty odborné způsobilosti
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty odborné způsobilosti
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty odborné způsobilosti poté, co důvody odnětí pominuly (držitel opět odbornou způsobilost prokázal).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ten, komu bylo (a) řidičské (á) oprávnění odňato (a).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti stalo vykonatelným.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)

- originál dokladu o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jejichž vrácení žadatel žádá, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní (žádost o udělení řidičského oprávnění s vyznačením výsledku přezkoušení z odborné způsobilosti – k přezkoušení se žadatel přihlásí před podáním žádosti o vrácení odňatých řidičských oprávnění cestou autoškoly, kterou si sám zvolí)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vrácení řidičského (řidičských) oprávnění z výše uvedeného důvodu nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:30 dnů
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 101, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení , v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Ing. Darina Horáková, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:31.8. 2006
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:25.8. 2017