Vrácení pozbytého (dříve odňatého) řidičského oprávnění po vykonání správního trestu (trestu) zákazu činnosti

Název
Vrácení pozbytého (dříve odňatého) řidičského oprávnění po vykonání správního trestu (trestu) zákazu činnosti
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vrácení pozbytého (dříve odňatého) řidičského oprávnění po vykonání správního trestu (trestu) zákazu činnosti
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vrácení řidičského oprávnění, pozbytého na základě uloženého správního trestu (trestu) zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. O vrácení lze žádat na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště žadatele. Pro občany z okresu Jeseník je místně příslušným úřadem Městský úřad Jeseník.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ten, komu byl správní trest (trest) zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel uložena (uložen).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti po prokazatelném vykonání celého správního trestu (trestu), případně po předložení pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o upuštění od výkonu jejího zbytku. Pokud byla uložená sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců, nebo pokud byl tento trest uložen soudem, je žadatel povinen podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz)
- rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu z doložkou právní moci
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní a posudek o zdravotní způsobilosti (tyto doklady pouze v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok)
-prokázat svou psychickou způsobilost (doložit dopravně psychologické vyšetření)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vrácení řidičského (řidičských) oprávnění z výše uvedeného důvodu nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:30 dnů
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 102, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Kde se podává žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce (trestu) zákazu činnosti?
Odpověď: Žádost je nutno podat tomu orgánu, který sankci (trest) uložil, to znamená příslušnému správnímu orgánu v přestupkovém řízení či soudu v řízení trestním, ne registru řidičů.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o upuštění od vykonání sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, uložené správním orgánem v přestupkovém řízení. Zpracováno jako samostatná životní situace.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.09.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.09.2018