Vydání paměťové karty vozidla pro vozidlo s digitálním tachografem

Název
Vydání paměťové karty vozidla pro vozidlo s digitálním tachografem
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydání paměťové karty vozidla pro vozidlo s digitálním tachografem
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání paměťové karty vozidla,vybaveného digitálním tachografem
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O kartu vozidla žádají dopravci, resp. osoby jednající jménem nebo v zastoupení dopravců (např. předseda představenstva, jednatel, právní zástupce vlastníka, osoba oprávněná jednat jménem vlastníka), kteří podléhají ustanovení Nařízení Rady ES 561/2006. Tzn. žádosti mohou podávat právnické a fyzické osoby, které jsou dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz musí být podle uvedeného nařízení sledován pomocí záznamového zařízení
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro vydání paměťové karty vozidla.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o vydání paměťové karty vozidla, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:a) podnikající fyzická osoba

· platný OP,

· živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie,

· plná moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat) jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu.


b) právnická osoba
Žádost o vydání karty vozidla za právnickou osobu podává:a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebob) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, neboc) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebod) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.e) jiná osoba pověřená na základě plné moci udělené statutárním orgánemPři podání žádosti výše uvedený zástupce právnické osoby předkládá:

· platný průkaz totožnosti jednající osoby (osoby fyzicky přítomné na přepážce),

· úřední doklad o existenci právnické osoby – výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, identifikačního čísla, osob oprávněných k jednání jménem právnické osoby (statutárních zástupců), udání způsobu jakým zástupci za právnickou osobu jednají a podepisují. Dokument musí být originál nebo ověřená kopie. Výpis z obchodního rejstříku lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií koncesní listiny.

· jestliže doklad o existenci právnické osoby neobsahuje identifikační číslo, musí být zvlášť předložen doklad o přidělení tohoto čísla.

· nepodává-li žádost statutární zástupce – platná plná moc
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo též na elektronické adrese http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Digitalni-tachograf/
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání paměťové karty vozidla se hradí správní poplatek ve výši 700,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti s níže uvedenou odchylkou.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. § 110a,
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání paměťové karty
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Otázka: U kterého úřadu žádá žadatel o vydání paměťové karty vozidla?Odpověď: Příslušným pro vydání paměťové karty vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídloOtázka: Jakým způsobem lze požádat o obnovení karty z důvodu ukončení její platnosti?Odpověď: Postup je totožný, novou paměťovou kartu žadatel přebírá oproti vrácení karty původníOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání karty vozidla bez změny v evidovaných údajích a se stejnou dobou platnosti karty jako na původní kartě vozidla (ztráta, odcizení, zničení a nefunkčnost karty) ?Odpověď: postup je totožný, lhůta pro vydání paměťové karty je v těchto případech zkrácena na 5 pracovních dnůOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání karty vozidla při změně v evidovaných údajích (např. změna názvu společnosti….) ?Odpověď: Postup je totožný, novou paměťovou kartu žadatel přebírá oproti vrácení karty původní, lhůta pro vydání paměťové karty je v těchto případech 15 pracovních dnůOtázka: Jak je omezena platnost karty vozidla ?Odpověď: Karta vozidla platí 5 let ode dne jejího vydání.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, p. Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.7. 2007