Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Název
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel, jiných, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla(např. změna barvy, zapsání schváleného tažného zařízení, zapsání alternativního pohonu, schváleného v rámci hromadné přestavby, změna bydliště, sídla firmy, změna příjmení……).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Provozovatel vozidla. V případě provozovatele - právnické osoby osoba oprávněná jednat za tuto osobu. Žádost je možné podat v zastoupení na základě plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné doklady, osvědčujícími změnu zapisovaných údajů na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu vyřazení vozidla z provozu
- osvědčení o registraci vozidla (nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích)
- další doklady, osvědčující změnu zapisovaných údajů (např. typový list tažného zařízení+protokol o technické prohlídce na přání zákazníka, zaměřené na motnáž tažného zařízení, neprovedla-li montáž výrobcem tažného zařízení pověřená firma)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti („žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“) lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo na dále uvedené stránce:
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za vyřazení silničního vozidla z provozu je 200,- Kč a hradí se v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel. Poplatek je možné uhradit i platební kartou. Platbu kartou je potřeba pokladně včas oznámit.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (ust. § 11), vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád , v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50 000,- Kč, nepožádá-li fyzická, podnikající fyzická nebo právnická osoba o zápis změny jiného údaje do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, Jaroslav Blanda, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace k zápisu tažného zařízení a výměnám karoserií vozidel lze získat na internetové adrese: http://www.mujes.cz/praktickeinformace/index.php?id=silnice&cesta=prakticke

Dále ve výše uvedených právní předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/.

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu, zpracováno jako samostatná životní situace.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.03.2015
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:16.03.2015