Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Název
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Dosud zapsaný vlastník vozidla.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti, odevzdání všech přidělených tabulek registrační značky, předložení technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla k vyznačení záznamu o vývozu do jiného státu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost (s identifikací cizí osoby nejméně v rozsahu jména, příjmení, data narození a adresy) + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- technický průkaz vozidla
- osvědčení o registraci vozidla
- všechny vydané tabulky registrační značky
- doklad o oznámení Policii České republiky v případě odcizení dokladu
přípojnému vozidlu
- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:200,- Kč za každou vydanou tabulku registrační značky (u osobního vozidla tedy např. 400,- Kč) + 50,- za zápis změny v registru silničních vozidel (u zmíněného osobního vozidla tedy 450,- Kč)
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění v ust. § 14, dále vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 10.000,- Kč (ust. § 21 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění)
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017