Žádost o zápis zániku silničního vozidla

Název
Žádost o zápis zániku silničního vozidla
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zápis zániku silničního vozidla
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Zapsání zániku silničního vozidla, pokud silniční vozidlo:

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
3. bylo zničeno, přičemž zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový jeho stav,způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání !!!
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník vozidla. V případě vlastníka - právnické osoby osoba oprávněná jednat za tuto osobu. Žádost je možné podat v zastoupení na základě plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné doklady, osvědčujícími zánik vozidla,na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla, došlo-li ke zničení vozidla ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění,
- technický průkaz vozidla (nedošlo-li k jeho zničení spolu s vozidlem)
- osvědčení o registraci vozidla (nedošlo-li k jeho zničení spolu s vozidlem)
- všechny vydané tabulky registrační značky (nedošlo-li k jejich zničení spolu s vozidlem)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Tento úkon není předmětem správního poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:-
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (ust. § 13), vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50 000,- v případě, kdy vlastník vozidla v zákonem stanovené lhůtě (10 dnů ode dne, kdy došlo k zániku vozidla) nepožádá o zápis zániku vozidla.
Další možné sankce hrozí např. tomu, kdo se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: jakou situaci lze ve smyslu zákona považovat za zničení vozidla, na jehož základě by mohl být proveden zápis zániku vozidla?
Odpověď: tyto situace se budou posuzovat individuálně a bude velmi záležet na dokladech, které k tomu bude vlastník dokládat. Půjde ale o velmi malou množinu situací. Např. vozidlo při dopravní nehodě spadne z mostu do hluboké vodní nádrže a jeho vytažení z objektivních důvodů nebude možné. Událost bude doložena potvrzením Policie České republiky, případně dalších záchranných složek, např. HZS. V žádném případě není možné provést zápis zániku vozidla z důvodu ponechání vozidla na náhradní díly (v takovém případě vozidlo není zničeno) či rozebrání na náhradní díly (zákon výslovně nedovoluje).
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017