Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Název
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Jde o zápis vozidla, kterému byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (např. nové vozidlo, vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu EU, vozidlo jednotlivě dovezené z jiného, než členského státu EU, kterému již byla úřadem obce s rozšířenou působností schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník vozidla. V případě, kdy má být v registru silničních vozidel zapsán odlišný vlastník a provozovatel vozidla, žádají společně vlastník vozidla a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel vozidla.
Je-li žadatelem právnická osoba, jedná její statutární zástupce.
V případě, kdy je vlastník nebo provozovatel vozidla zastupován na základě plné moci, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné předepsanými doklady na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost, ke které žadatel (žadatelé) přiloží:

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. technický průkaz silničního vozidla,
2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a)

h) platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou osobu doklad, prokazující za tuto osobu jednat

ch) plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, jedná-li za žadatele zmocněnec
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.

Vzhledem k tomu, že papírová podoba formuláře vychází z formátu papíru A3, doporučujeme využít tiskopisu v papírové podobě na registru silničních vozidel.
URL formuláře:Formulář registru silničních vozidel
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

- motocykl do 50 cm3 Kč 300
- motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo Kč 500
postranním vozíkem nebo motorová tříkolka, popřípadě motorová
čtyřkolka
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

Osvobození od poplatku je uvedeno u položky 26 Sazebníku správních poplatků, zák. č. 634/2004 Sb. Správní poplatky se hradí v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel.K platbě je možné využít platební kartu. Platbu kartou je potřeba pokladně dopředu včas oznámit.

U vozidel kategorií M1 a N1, která neplní nejméně emisní úroveň EURO 3 (v budoucnu lze očekávat EURO 4) musí žadatelé počítat s úhradou poplatku na podporu sběru,zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatky jsou odstupňovány výší plnění emisní úrovně vozidla takto:
neplní EURO 10 000,- Kč
EURO 1 5 000,- Kč
EURO 2 3 000,- Kč
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání. V případě pochybností o některém z předložených dokladů je využito lhůt ze zákona 500/2004 (Správní řád), to znamená zpravidla 30 dnů.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, prokázání totožnosti žadatelů, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, ust. §§ 6,7, vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (§37e)
- zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem vozidla v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50.000,- Kč v případě provozování vozidla, které podléhá zápisu do registru silničních vozidel a v tomto registru zapsáno není.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Kdy je při podání žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel povinen doložit „protokol o evidenční kontrole“ vozidla ?

Odpověď: Vždy, nejedná-li se o nové vozidlo

Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/                                                                                                                                                                                                                                  

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel – viz samostatná životní situace
Za správnost návodu odpovídá:- vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017