Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Název
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:(bude doplněno následně)
Kód životní situace:(bude doplněno následně)
Pojmenování (název) životní situace:Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu Jeseník odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla ; tato osoba je plátcem poplatku.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Jeseníku za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Jeseník. (dále jen „správce poplatku“).
1.Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2.V ohlášení ubytovatel uvede :
a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností
c)případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
3.Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
4.Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny předhledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
5.Vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši, nejpozději v poslední den jeho pobytu.
6.Ubytovatel poplatek vyúčtuje a odvede správci poplatku nejpozději do 15.dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku..
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Ubytovatel, který obdrží povolení k poskytování přechodného ubytování, je povinen se do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí přihlásit správci poplatku k registraci. Začne-li ubytovatel vykonávat činnost podléhající poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku nejpozději do 30 dnů od faktického zahájení této činnosti
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, odbor finanční, Tovární 4/1287, přízemí, č.dv.101
Libuše Rašková, tel. 584498117 libuse.raskova@mujes.cz dle úředních hodin odboru.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Pravomocné živnostenské oprávnění k poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:•Registrace k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt podle Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č.9/2010 ze dne 14.12.2010,
•Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt podle Obecně závazné vyhlášky č.9/2010
Formuláře získáte na Městském úřadě, odbor finanční, Tovární 4/1287, přízemí, č.dv.101 nebo na stránkách města Jeseníku.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Jeseníku č.9/2010 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vydanou Zastupitelstvem města dne 14.12.2010.
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území města Jeseníku za účelem léčení nebo rekreace, pokud tato osoba neprokáže jiný důvod svého pobytu
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15,- Kč.
Poplatku nepodléhají:
a)osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
b)osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu
Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou, v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky a.s., exp.Jeseník č.ú. 19-1520841/0100, KS 3418 VS bude přidělen při registraci.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Ubytovatel je povinen podat správci poplatku vyúčtování vybraného poplatku a odvést poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní čtvrtletí.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:OObecně závazná vyhláška Města Jeseníku č.9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt vydaná Zastupitelstvem města Jeseníku dne 14.12.2010.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění platné právní úpravy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí správce poplatku je možno podat odvolání ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení, a to u správce poplatku, který rozhodnutí vydal.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:•Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
•Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Městský úřad Jeseník, odbor finanční, Tovární 4/1287, přízemí, č.dv.101
Za správnost návodu odpovídá:Odbor finanční
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Libuše Rašková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:31.03.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:31.3.2017