Umístění stavebního zařízení – lešení

Název
Umístění stavebního zařízení – lešení
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Umístění stavebního zařízení – lešení
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, která pro tento druh činnosti zábor veřejného prostranství potřebuje
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Pokud bude lešení zabírat i místní komunikaci (chodník, silnice), musí si žadatel nejdříve vyřídit zvláštní užívání místní komunikace na odboru dopravy a silničního hosposdářství MěÚ Jeseník. Až po vyřízení tohoto dokumentu si vyřídí užívání veřejného prostranství
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Vyplněním formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství a po splnění podmínky vyřízení zvláštního užívání místní komunikace může žadatel započít se stavbou lešení
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- přesné určení místa, účelu, doby a rozsahu užívání veřejného prostranství

- jméno, příjmení (obchodní jméno), bydliště (sídlo), RČ (IČ), peněžní ústav, číslo účtu

- situační plánek
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství získáte na oddělení majetku nebo na stránkách www.jesenik.org v sekci formuláře
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:- místní poplatek, jehož výše je určena Obecně závaznou vyhláškou 7/2010, o místních poplatcích a činí:

prvních 15 dní – osvobozeno od poplatku

další dny – 2,- Kč/m2/den
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:- při nezasažení do místní komunikace na počkání
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:MěÚ Jeseník – odbor dopravy a silničního hospodářství, Městská policie, Policie ČR, Technické služby Jeseník a.s.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Uvedení veřejného prostranství do původního stavu a předat jej Technickým službám Jeseník a.s.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Při nesplnění ohlašovací povinnosti nebo při včasném nezaplacení vyměřeného poplatku, může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:- www.jesenik.org/mesto
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017