Přenechání městského bytu do podnájmu jinému

Název
Přenechání městského bytu do podnájmu jinému
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Přenechání městského bytu do podnájmu jinému
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Současný nájemce dle nájemní smlouvy
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:V případě dlouhodobého pobytu nájemce mimo Jeseník (např. studijní pobyt), souhlas za město Jeseník jakožto pronajímatele udělí rada města na základě doporučení bytové komise
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti na podnájem další osobě se souhlasem pronajímatele. Smlouvu o podnájmu vyhotoví za pronajímatele oddělení majetku, a to nejvýše na dobu určitou 1 rok.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Není předepsán žádný formulář
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Nejsou stanoveny
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Bytová komise, Rada města Jeseník
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Občanský zákoník, § 719
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pronájem další osobě bez souhlasu pronajímatele se považuje za hrubé porušení nájemní smlouvy a může být důvodem k výpovědi z nájmu (dle § 711 Občanského zákoníku)
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:12.4.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017