Pronájem městského bytu v Jeseníku

Název
Pronájem městského bytu v Jeseníku
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu v Jeseníku
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žádost si může podat na oddělení majetku,občan starší osmnácti let, který má trvalé bydliště v Jeseníku nebo je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele působícím v Jeseníku (případně je osobou samostatně výdělečně činnou s místem podnikání v Jeseníku) a není vlastníkem nebo nájemcem bytu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- občan musí být starší osmnácti let

- musí mít trvalé bydliště v Jeseníku nebo je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele působícím v Jeseníku (případně je osobou samostatně výdělečně činnou s místem podnikání v Jeseníku)
- nesmí být vlastníkem nebo nájemcem bytu

- po podání žádosti a na základě doporučení bytové komise a následného schválení rady města je žádost zařazena do evidence žadatelů o městský byt v Jeseníku

- je povinností každého žadatele o městský byt aktualizovat podanou žádost a to každoročně k 31.03.; pokud tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu v Jeseníku (na předepsaném tiskopise), která musí obsahovat:

- jméno, příjmení, datum narození, RČ, rodinný stav žadatele, trvalé bydliště, přechodné bydliště, zaměstnavatel, osobní údaje manžela (manželky) žadatele, údaje o bytě, ve kterém žadatel bydlí, počet osob bydlících s žadatelem ve stávajícím bytě aj.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný občanský průkaz, údaje potřebné k vyplnění žádosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost na uzavření smlouvy o nájmu bytu v Jeseníku, kterou vyplníte na MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Nejsou stanoveny
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Bytová komise, Rada města Jeseník
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Pravidelně aktualizovat podanou žádost a to každoročně k 31.03., jinak je žádost vyřazena z evidence
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017