Zprostředkování kontaktu

Název
Zprostředkování kontaktu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zprostředkování kontaktu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Občan starší 15 let (dále jen „kontaktující osoba“) podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem (dále jen „kontaktovaná osoba“).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Občan starší 15-ti let.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle ji informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby.
K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému.
O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou sděleny pouze osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, vnuk, manžel nebo partner).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu. V žádosti občan uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, adresu místa trvalého pobytu a důvod. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního známého trvalého pobytu.
Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti. Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde:
MěÚ Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel, K. Čapka 1147, 3. podlaží, č. dveří 317 - Kamila Macíková, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občan předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ je k dispozici na evidenci obyvatel, budova MěÚ – IPOS.
Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
URL formuláře:http://www.mvcr.cz/soubor/evidence-obyv-zadost-zprostredkovani-kontaktu-13082010-pdf.aspx
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou kolkové známky v hodnotě 500,- Kč, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem (posta@mujes.cz) nebo prostřednictvím datové schránky.- ID vhwbwm9

Zprostředkování kontaktu - Ministerstvo vnitra

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:http://www.mvcr.cz
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, Odbor správní, evidence obyvatel.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Kamila Macíková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2016
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:30.01.2018
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.