Místní poplatek ze psů

Název
Místní poplatek ze psů
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Místní poplatek ze psů
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jeseníku
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3)Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost
(1)Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)V ohlášení držitel psa uvede
a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je :
(1)osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
(2)osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy
(3)osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, odbor finanční, Tovární 4/1287, přízemí, č.dv.101
Rašková Libuše, tel.: 584498117, e-mail: libuse.raskova@mujes.cz dle úředních hodin odboru.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
Doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku).
Jiné doklady zakládající nárok na osvobození od poplatku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Formulář získáte na Městský úřad Jeseník, odbor finanční, Tovární 4/1287, přízemí, č.dv.101
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Jeseníku č.8/2010 vydanou Zastupitelstvem města Jeseníku dne 14.12.2010
(1)Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v k.ú. Jeseník nebo v k.ú. Bukovice u Jeseníka na ulici Erbenova, Habrová, Na Stráni, Sládkova, Nábřežní
a) 300,- Kč v domech max. o 3 bytech, v rodinných domech nebo ostatních stavbách
b) 750,- Kč v domech o 4 nebo 5 bytech
c)1500,- Kč v domech o více než 5 bytech
d) 200,- Kč je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
(2)Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v k.ú. Bukovice u Jeseníka mimo ulici Erbenova, Habrová, Na Stráni, Sládkova, Nábřežní, nebo v k.ú. Seč u Jeseníka, anebo v k.ú. Jeseník na ulici Lipovská, za skladem potravin (tzv.Peklo)
a)150,- Kč v domech max. o 3 bytech, v rodinných domech nebo ostatních stavbách
b)225,- Kč v domech o 4 nebo 5 bytech
c)1050,- Kč v domech o více než 5 bytech
d)75,- Kč je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu .
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nečiní-li více než 750,- Kč
(2)Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku činí-li více než 750,- Kč
(3)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož poplatníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 kalendářních dnů.
Každý pes musí být podle Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č.10/2010 trvale označen elektronickým čipem nebo tetováním. Jestliže pes trvale označen není, obdrží držitel psa (pokud nemá u správce místního poplatku evidován nedoplatek na místním poplatku ze psů) od správce poplatku poukázku na bezplatné označení elektronickým čipem.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 8/2010 o místním poplatku ze psů vydaná dne 14.12.2010
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění platné právní úpravy.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Navýšení poplatku
(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Za správnost návodu odpovídá:Odbor finanční
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Libuše Rašková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:31.03.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:31.3.2017