Souhlas ke stavbám budov a terénních úprav v záplavovém území.

Název
Souhlas ke stavbám budov a terénních úprav v záplavovém území.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Souhlas ke stavbám budov a terénních úprav v záplavovém území.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o agendu týkající se souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbám budov a terénních úprav v záplavových územích
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Jeseníku nebo písmeně na adresu: Městský úřad v Jeseníku, nám. Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, odbor životního prostředí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí, K.Čapka10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, vodní hospodářství,
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Žádost o vydání souhlasu obsahuje :
mapové podklady ve zvoleném měřítku ( 1 : 2000 až 1 : 50 000) se zakreslením místa stavby nebo terénních úprav,
údaje (výčet a druh) ochráněných území a ochranných pásmech, podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být požadovanou stavbou nebo terénními úpravami dotčeny,
popis staveb nebo terénních úprav a jejich účinků na okolí,
stanovisko Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava,
stanovisko správce drobného vodního toku,
stanovisko správce ochranného pásma vodních zdrojů
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku, K.Čapka10/1147, Jeseník nebo na internetové adrese Města Jeseníka.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Bez správního poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Odry, s.p., Ostrava, správce drobného vodního toku , dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu návrhu a stanovení záplavových území
Jaké jsou související předpisy:Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce ve smyslu:

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru životního prostředí (tel.: 584 498 431)

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Lenka Šimková, odbor životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018