Povolení prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu.

Název
Povolení prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Povolení prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o agendu týkající se povolení prozatímního užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Jeseníku nebo písmeně na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, odbor životního prostředí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí, K.Čapka10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, vodní hospodářství,
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Návrh na vydání povolení obsahuje :
jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
označení a místo stavby,
datum a číslo stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením,
předpokládaný termín dokončení stavby,
termín úplného vyklizení staveniště,
údaj o délce trvání zkušebního provozu,
k návrhu se dle potřeby doplní:
popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitosti,
doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku, K.Čapka10/1147, Jeseník nebo na internetové adrese Města Jeseníka.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Vlastník stavby, uživatel (provozovatel) je-li v době zahájení řízení znám, vlastník pozemků na kterém je stavba umístěna, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Odry, s.p., Ostrava, správce ochranného pásma vodního zdroje, správce drobného vodního toku, případně vodní nádrže, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 500/2004 Sb., o správním řízení, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
Jaké jsou související předpisy:Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:sankce ve smyslu:

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru životního prostředí (tel.: 584 498 431)

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Lenka Šimková, odbor životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018